کشف ۱۱9 کيلوگرم ترياک در ياسوج

Shargh - - حوادث -

فــارس:

جانشــين فرمانــده انتظامي اســتان کهگيلويهوبويراحمد از کشــف 119 کيلوگرم ماده مخدر از نوع ترياک در يکي از مناطق شهر ياسوج خبر داد.کيقبــاد مصطفايي گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان کهگيلويهوبويراحمد در ادامه طرحهاي مقابله بــا قاچاق مواد مخدر و برخــورد با ســوداگران مــرگ، بــا پيگيريهاي شبانهروزي، در پي کسب خبري مبني بر جابهجايي مقاديري مواد مخدر به وســيله سوداگران مرگ و نگهداري اين محموله در منزلي در يکي از مناطق مســکوني شــهر ياســوج، موضوع را به صورت ويژه در دســتور کار قرار دادند.جانشين فرماندهي انتظامي اســتان کهگيلويهوبويراحمــد افزود: با تشــکيل اکيپهــاي ويــژه و با هماهنگــي مقام قضائــي مأموران پليس با رعايت موازين شــرعي و قانونــي وارد منزل موردنظــر در يکي از مناطق مسکوني شهر ياسوج شدند و ضمن بازرسي از اين واحد مسکوني، دو دستگاه خودروي پارکشده در حياط اين منزل را نيز بازرســي کردند. مصطفايي بيان کرد: مأموران پليس در بازرسي از يک دستگاه خودروي تويوتا هايلوکس ۸9کيلوو ۵00 گرم و از خودروي ليفــان ۲9کيلوو ۵00 گــرم ترياک را که به طرز بســيار ماهرانهاي در خودروها جاســازي شــده بود، کشــف و ضبط کردند و در اين راســتا يک متهم دستگير و هر دو خودرو نيز به پارکينگ منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.