قتل عام خانوادگي در شيراز

Shargh - - حوادث -

ميزان:

معــاون اجتماعي پليس فــارس گفت: اختلاف خانوادگي در شهرســتان شيراز منجر به قتل همســر و مادرزن و مجروحشدن پدرزن شد.سرهنگ «کاووس محمدي» با تأييد خبر وقوع قتل در شيراز، بيــان کرد: پس از گــزارش وقوع يک فقــره قتل در اين شهرســتان، مأموران کلانتري «۲3 گلدشــت» با حضــور در محل حادثه تحقيقات خــود را آغاز و با ســرعت عمل و کار اطلاعاتي قاتل را در کمتر از يک ســاعت در مخفيگاهش شناسايي و دستگير کردند. وي اظهار کرد: پس از بررســي صحنه جرم و آثار و علائم موجود، قاتل با هويت «ک- ق» به قتل همسر و مادرزن و مجروحکردن پدرزن خود اقرار کرد و پس از طي مراحــل قانوني تحويل مراجع قضائي شــد. معــاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان، بنا بر اظهارات قاتل اختلاف خانوادگي و مشاجره را انگيزه اصلي اين قتل ذکر کرد و افزود: قاتل با اســتفاده از يک قبضه چاقو اقدام به قتل کرده اســت. محمدي با اشــاره به اين حادثه تلخ، از خانوادهها خواســت مشــکلات و اختلافات خود را با مراجعه به اهل فن و مشاوران و مددکاران اجتماعي و به صورت قانوني حلوفصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.