۱۱ سارق با ۱۳ فقره سرقت دستگير شدند

Shargh - - حوادث -

جـانشـــين فـرمــانـــده انتظــــامي اســـتان چهارمحالوبختياري گفــت: مأموران فرماندهي انتظامي استان در ۲۴ ساعت گذشته 11 سارق را با 13 فقره سرقت دستگير کردند. سرهنگ فضلالله برزويــي در شــهرکرد اظهــار کرد: در پــي وقوع چندين فقره ســرقت منزل، احشام، داخل خودرو و موتورسيکلت، رســيدگي به موضوع به صورت ويژه در دســتور کار مأمــوران فرماندهي انتظامي اســتان قرار گرفت.وي افــزود: مأمــوران پليس آگاهي استان؛ شــهرکرد، کيار، سامان، کوهرنگ و لردگان با انجام اقدامات گسترده پليسي و بررسي آثار و علائــم بهجامانده در صحنههاي ســرقت موفق شــدند 11 سارق را دســتگير کنند.جانشين فرمانــده انتظامي اين اســتان خاطرنشــان کرد: براســاس تحقيقات علمي و فني پليس، سارقان به 13 فقره ســرقت منزل، احشــام، داخل خودرو و موتورســيکلت اعتــراف کردند.برزويــي با بيان اينکه متهمان براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند، تصريح کرد: شهروندان به محض مشاهده هرگونه تردد مشکوک يا سرقت از لوازم خود سريعا مراتب را به پليس اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.