دستگيري سارق معماي 20 فقره سرقت را حل کرد

Shargh - - حوادث -

پليــس:

فرمانــده انتظامي شهرســتان کرمان از دستگيري يك سارق و کشف ۲0 فقره سرقت قطعات و محتويــات داخــل خــودرو در نتيجــه تلاشهاي مأمــوران انتظامي کلانتري ۲0 ايــن فرماندهي خبر داد. ســرهنگ «عبدالعلــي روانبخش» در تشــريح اين خبــر گفت: در پــي وقوع چندين فقره ســرقت قطعات و محتويات داخل خودرو در ســطح شــهر کرمان، دســتگيري سارق يا ســارقان و کشف اموال مسروقه در دستور کار مأموران انتظامي کلانتري ۲0 شــهر کرمان قرار گرفت.وي افــزود: در همين رابطه مأمــوران انتظامي ايــن کلانتري با انجام يكســري اقدامات اطلاعاتي و پليســي موفق شدند يك سارق را شناسايي و دستگير کنند.اين مقام انتظامي تصريح کــرد: ســارق در بازجوييهاي تخصصــي مأموران انتظامــي چارهاي جز بيــان حقيقت نداشــت و به ۲0 فقره ســرقت قطعات و محتويات داخل خودرو اعتراف کرد.وي ادامه داد: ســارق دستگيرشده پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.