مرگ نوزاد 6 ماهه در پی آزار پدر

Shargh - - حوادث -

محسن ارشــدزاده، مديرکل بهزيستی آذربايجان شــرقی، درخصوص خبر فوت کودک شــشماهه در بيمارســتان کودکان تبريز گفت: ظاهرا اين کودک به بيمارســتان کودکان تبريز منتقل شده و در آنجا فوت کرده و دستگاه قضائی در اين خصوص ورود پيدا کرده و پيگير است.

ارشدزاده به فارس گفت: پزشکیقانونی و دستگاه قضائی و پليس جنايی بايد پس از بررسی اين موضوع نظر نهايی خود را اعلام کنند. وی افزود: به اين دليل که گزارشــی در اين خصوص به اورژانس اجتماعی ارائــه نشــده، در نتيجه هنــوز بهزيســتی ورود پيدا نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.