یا تنازنين،

Shargh - - هنر -

ضربالاجــل دوماهــه وزیــر ارشــاد دربــاره تعیینتکلیــف فیلمهــای توقیفی به اتمام رســید و روز گذشــته ابراهیم داروغهزاده، معاون ارزشیابی و نظارت ســازمان ســینمایی، دراینباره به طور رسمی اعلام نظر کرد.

این مســئول سینما در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به روند تشکیل کمیته رفع توقیف فیلمها گفت: «بعد از نامه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی به رئیس سازمان ســینمایی و تأکیــد محمدمهــدی حیدریــان، رئیس ســازمان ســینمایی، کمیتهای با حضور نمایندهای از طرف خانه ســینما، یکی از کارشناســان سینما و من بهعنوان سه عضو ثابت تشکیل شد.»

او ادامــه داد: «در صــورت لــزوم و در مواردی از کارگردان یــا تهیهکننــده نیز بــرای گفتوگو دعوت میشود .»

هرچنــد از فحــوای ســخنان آقــای داروغهزاده مطالب جدیدی ارائه نشــده است، چون در نخستین گفتوگــوی مطبوعاتی خود با یکــی از خبرگزاریها تقریبا مشــخص شــد که تکلیف فیلمها چه خواهد بود، اما در باب این گفتوگوی خبری میتوان پرسید که اصلا چرا هیچوقت اســامی اعضــای کمیتههای تعیینکننــده وضعیت فیلمها علنی نمیشــود. غیر از دوره صــدارت دکتــر حجتالله ایوبی در ســازمان سینمایی که اســامی اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش رسانهای شــد، دیگر قبل و بعد از آن معمولا اسامی پشــت تصمیمات پنهان باقی ماندهاند و نکته مهمتر دیگر اینکه معاون ارزشــیابی به متر، معیار و مبنای بررســی مجدد فیلمها اشارهای نکرد! اینکه بر اســاس کدامیک از موازین و قوانین کشور چرا فیلمی در دورهای قابل نمایش میشود و در دورهای غیرقابل نمایش!

داروغــهزاده در این گفتوگوی کوتــاه ادامه داد: «همانطور که پیش از این اعلام شده بود، در جلسات این کمیته حدود 12 فیلم مورد بحث و بررســی قرار گرفتند و فیلمهایی همچون «خانه پدری» (کیانوش عیاری،) «آشــغالهای دوستداشــتنی» (محســن امیریوســفی ،) «عصبانی نیســتم » (رضا درمیشیان(، «ارادتمند؛ نازنین، بهــاره و تینا» (عبدالرضا کاهانی(، «خانــه دختر » (شــهرام شاهحســینی ،) «پارادایس» )علی عطشــانی ،) «صد سال به این سالها » (سامان مقدم( و چند فیلم دیگر مورد بررسی قرار گرفتند.»

اگر به فهرســت این فیلمها نگاه دقیقی بیندازیم، هیچکدام از ایــن فیلمها نهتنها محتوای همشــکل دارند، بلکه در فرم، ســاختار و مهمتر جایگاه بصری و زیباییشناسی همردیف نیستند. ضمنا تاریخ ساخت فیلمها کاملا متفاوت از یکدیگر هســتند. پس چگونه میتــوان درباره همــه آنها با معیارهــای اخلاقی و عرفی یکسان، یکجا با ترازوی عدالت تصمیم گرفت؟!

معاون ارزشــیابی ادامــه داد: «وظیفهای که وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی به ســازمان ســینمایی و بالطبع به کمیته محول کرده بود، حتی زودتر از زمان مقرر انجام شــده و جمعبندی نظــرات در مصاحبه رسانهای دو هفته قبل به ســمع و نظر اهالی سینما رســیده اســت و از این هفته شــورای پروانه نمایش بازبینی مجدد فیلمهای مذکور را در دســتور کار خود قرار خواهد داد .»

پیش از این داروغهزاده درباره هر یک از فیلمهای توقیفــی اظهارنظــر کرده بود کــه در ایــن میان به نظر میرســد فیلــم «ارادتمند؛ نازنین، بهــاره و تینا » )عبدالرضا کاهانی( هیچوقت پروانه نمایش نخواهد گرفت! او در گفتوگویی با ایسنا عنوان کرده بود : «من بهعنوان معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی معتقــدم بســیاری از فیلمهایــی که در این ســالها توقیف شــدند، نه مُخل امنیــت نظام بودند و نه خط قرمزهای اصلــی را رد کرده بودند. درحالحاضر هم بر این باورم مهمترین ارزشی که باید از آن دفاع کنم، «قانون جمهوری اسلامی ایران» است».

البتــه ابراهیم داروغهزاده به طــور دقیق به ماده قانونیاي که به آن استناد کرده، اشارهای نکرد.

ابراهیم داروغهزاده در پاســخ بــه اینکه «وقتی با قاطعیت میگویید از شــوراهای صدور پروانه ساخت و نمایش شــما هیچ فیلمی که امکان توقیفشــدن داشــته باشــد بیرون نمیآید، آیا به این معنی است کــه در ایــن دوره ســختگیریها و ممیزیها برای پروانه ســاخت یا نمایش بیشتر میشود؟» بیان کرد: «شــوراهای پروانه ســاخت و نمایش همیشه خیلی ســختگیرانه این کار را انجام میدادنــد، ولی برای من این مهم اســت که شــورای پروانه ســاخت هم ســختگیرانهتر باشــد. البته این ســختگیرانهبودن صرفا بخــش ممیزی را دربر نمیگیرد، بلکه علاوه بر ممیزی، مسئله کیفی و ســطح فیلمنامه را هم دربر میگیرد، چون از فیلمنامهای که سطحی باشد، فیلم شاهکاری تولید نمیشود. پس باید کمک کنیم فضا و فرصتی ایجاد شود که وقتی فیلمی به شورای پروانه ساخت ارائه میشود صرفا به آنجا بهعنوان شورایی برای اعمال ممیزی نگاه نشود و به دنبال این هستیم کاری کنیم که ســطح کیفی فیلمها هم افزایش پیدا کننــد، در نتیجه حتما از این بهبعد شــوراهای پروانه ساخت سختگیریهای بیشتری را برای صدور مجوز اعمال میکنند و تأکید میکنم این سختگیری صرفا به معنای ممیزی نیست».

باوجوداین معاون ارزشــیابی توضیح نداد که اگر ســختگیری، معنای ممیزی نمیدهد، پس مفهوم دیگر آن چیست!

ایــن مدیر فرهنگی در ادامه درباره فیلمهایی مثل «خانه پــدری»، «عصبانی نیســتم» و «آشــغالهای دوستداشتنی» گفت: «از نظر شورای پروانه نمایش ما و همچنین خود من این ســه فیلم قابلیت نمایش دارنــد. البته باز هــم عرض میکنــم وقتی میگویم فیلمی قابلیت نمایش دارد به این معنی نیســت که آن را دوســت دارم و مورد پســند من است یا حتی با حرفی که فیلم مطرح میکند، موافقم.»

او ســپس افــزود: «دربــاره فیلم «آشــغالهای دوستداشتنی» نباید فراموش کرد بخشی از فیلم به فتنه سال 88 مربوط اســت که بههرحال آن مسئله خط قرمز نظام است؛ یعنی مسئله فتنه از آن جنبهای که محســن امیریوسفی به آن نگاه کرده مردود و جزء خطوط قرمز اســت که طبیعتا شورای پروانه نمایش هیــچ دورهای بــه آن مجوز نخواهــد داد، ولی آقای امیریوســفی آن بخشها را اصلاح کــرده و مواردی که جزء فتنه بوده، همه برطرف شــدهاند و الان فیلم تبدیل شده به اثری که فضای گفتمانی ایجاد میکند و فرزندان یک خانواده مثل فرزندان یک نظام هرکدام با طرز تفکری متفاوت با یکدیگر گفتوگو میکنند.»

داروغــهزاده دربــاره فیلــم «کاناپه» نیــز گفت: «بعضی فیلمها هســتند که تصمیمگیری درباره آنها در اختیار شــورای پروانه نمایش نیست، بلکه خارج از مجموعه باید بررســی شــوند؛ مثل «رستاخیز» که پروانه نمایش داشــت، ولی برخی مراجع تقلید با آن مخالف بودند و حکم مرجــع تقلید را نمیتوان کنار گذاشت .»

وی در پاســخ به اینکه درحالحاضر تکلیف چند فیلم در کمیته مشــخص شــده اســت؟ گفــت: «در کمیته حدود 10 فیلم برای بررســی وجود داشت که الان مشــکل فیلم «خانه دختر » حل شده و حتی قرار شده سکانســی کامل فیلمبرداری شود. مشکل فیلم «پارادایس» هم حل شده است. مسئله «خانه پدری» در کمیته حل شــده و چون به آنجا رسیدیم که طبق خواســت فیلمســاز امکان تغییر در فیلم نیست، ما گزارش را به شــورا میدهیم تــا آنها تصمیم بگیرند. درواقع میتوانم بگویم مشــکل بیشتر فیلمها در این کمیته حل شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.