بزرگداشت علو و کلاری در جشنواره فيلم شهر

Shargh - - هنر -

بزرگداشــت محمــود کلاری و صحبتهای جــذاب همکارش، حســین جعفریان، در تقدیــر از او و بزرگداشــت ژاله علــو و فوتکردن شــمع 90 ســالگیاش در کنار همــکار دیرینهاش، جمشــید مشــایخی، از قابهای مانــدگار اختتامیه ششمین جشــنواره فیلم شهر بود؛ جشــنوارهای که در روزهــای برگــزاریاش در پردیس ملــت میزبان هنرمندان و مخاطبانی بود که به تماشــای فیلمهای منتخب جشنواره و کارگاههای آموزشی آن نشستند، اما شنبهشــب 14 مــرداد، آیین اختتامیه جشــنواره فیلم شــهر در برج میلاد برگزار شــد. این مراسم که فرزاد حســنی اجرای ان را برعهده داشــت با تقدیر از برگزیــدگان بخش بینالملل آغاز شــد و در ادامه مراسم، بزرگداشــت محمود کلاری با حضور حسین جعفریان، از فیلمبرداران پیشکسوت سینمای ایران و محمود صلاحی برگزار شــد. حســین جعفریان در صحبتهایــش، از محمود کلاری بهعنوان دوســت خوبــش نام بــرد و مهران مدیری که پیــام ویدئویی برای جشن ارســال کرده بود، کلاری را از بهترینهای عرصه فیلمبرداری دانســت و در صحبتهایش به زبان طنز، او را کندوی عســل خطاب کرد و گفت که تا پیش از همــکاری با او تصور میکــرده که قاب و نور را خوب بلد است، درحالیکه این ذهنیت برایش بعد از همکاری با کلاری تغییر کرده است. اما کلاری فرصت کوتاهی داشت که با حاضران صحبتی داشته باشد. او گفت: «خوشحالم که این جشنواره توانسته در بُعد بینالمللی هم جای خودش را پیدا کند. سال گذشته در جشنواره پوسان داور بودم، به یاد دارم که جشنواره با پخش کلیپی از زندهیاد عباس کیارستمی آغاز شد و این نشان از جایگاه بالای ایران در دنیاست. جشــنواره فیلم شــهر میتواند این نگاه را بهتر کند، همانطور کــه دیدیم، جایزه ویژه هیئــت داوران در بخش بینالملل را فیلمی دربــاره «کارتنخوابها» گرفت و بحثهایی مانند اینکه در جشــنواره شــهر نبایــد کارتنخوابها را ببینیم، وجود ندارد». او ادامه داد: «یــادی میکنم از تورج منصــوری که آنچیزی کــه امروز پشتســر گذاشــتهام، از او آموختهام».... آییــن بزرگداشــت ژاله علــو، هنرمند پیشکســوت ایرانی، نیز بخش دیگری از مراســم بود که با حضور جمشید مشایخی، بازیگر ســینما و تئاتر و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، انجام شد. جمشید مشایخی چنددقیقهای را برای حاضــران درباره جایگاه هنری علو صحبت کرد و گفت: «روزهای جمعه ســر ظهر تئاتر رادیویی اجرا میشد و عزیز من )ژاله علو( نقش مهمی داشت. خانم علو از ابتدا زیبا بود، اما به دلیل هنری که داشــت ســالها گذشــت و زیباتر شد». او صحبتهایش را با این بیت تمام کرد: «گر در ســرت هوای وصال اســت حافظا/ باید که خاک درگه اهل هنر شــوی». بعد از صحبتهای مشایخی، علو کیک تولد 90 ســالگیاش را فوت کرد و گفت: «همیشــه لطف شما شــامل حال من بوده است. من کشورم را بینهایت دوســت دارم و به مردمم احترام میگذارم و تا به امروز هم به عشــق شما ماندهام و زندهام». او در بخش دیگری از صحبتهایش با اشــاره به اینکه کمتر کســی میداند که او شعر هم میگوید، یکی از شعرهایش را قرائت کرد:

«ما میان عشــقبازان یکهایم/ مــا ز باران محبت چکهایم رخ نبوده در آینه یار/ ما از آن آیینهها یک تکهایم» قالیباف، شــهردار تهران، نیز ضمــن تقدیر از ژاله علــو، گفت: «این دو عزیز که امروز در اینجا هســتند، سرمایههای مهم و بزرگ ایران هستند و امروز در دنیا ملــت ما را به فرهنگ و هنری که دارد میشناســند. خانــم علو را از کســی مثــل من که در دهــه 40 به دنیا آمده، میشناســد و با آن خاطــره دارد تا کودک و نوجوان امروزی. من شــادابی و نشــاط را برای این خانم عزیــز از خداوند متعال خواســتارم».اما پایان بخش این مراســم اعلام برگزیدگان بخش فیلمهای ســینمایی بود. در این بخش جایزه بهترین فیلمنامه بــه کامبوزیا پرتوی بــرای فیلمنامه فیلم ســینمایی «فراری» تعلــق گرفت. جایزه بهتریــن بازیگر زن به پردیس احمدیه در فیلم ســینمایی «لاک قرمز» اهدا شــد. جایزه بهترین بازیگر مرد به ناصر هاشمی برای ایفای نقش در فیلم سینمایی «برادرم خسرو» تعلق گرفت. جایزه بهترین دستاورد فنی یا هنری به مهرداد میرکیانــی و عبدالله اســکندری بــرای چهرهپردازی فیلم ســینمایی «لانتوری» اهدا شــد. جایزه بهترین کارگردانی به محمدحسین مهدویان برای کارگردانی فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» تعلق گرفت. جایزه ویژه هیئت داوران به احسان بیگلری برای کارگردانی فیلم ســینمایی «برادرم خســرو» اهدا شــد. جایزه بهترین فیلم به سعید ملکان برای تهیهکنندگی فیلم سینمایی «ابد و یکروز» اهدا شد و در بخش بهترین اثر با محوریت تهراننگاری، بهمن کامیار و محســن قرائی برای تهیهکنندگی و کارگردانی فیلم سینمایی «سدمعبر» جایزه این بخش را دریافت کردند. جایزه تقدیر ویــژه دبیر جشــنواره نیز به منیــر قیدی برای کارگردانی فیلم «ویلاییها» اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.