روبینسون و كروزو

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

نمایش «روبینسون و کروزو» به کارگردانی علیرضا کوشکجلالی عنوان اثر منتخب تماشاگران و لوح زرین فستیوال کستنبورگ را کسب کرد.

نمایــش «روبینســون و کــروزو» کاری از گروه نمایش آینا بــه کارگردانی علیرضا کوشــکجلالی بهعنــوان کار منتخب تماشــاگران و نیــز در بخش موضوع و پیــام بهعنوان بهترین نمایش فســتیوال بینالمللی «کستنبورگ» در کشور بوسنیوهرزگوین انتخاب شــد و جوایز این بخش را دریافت کرد. این نمایش با پیام صلح و دوســتی به جهان، از ســوی هیئت داوران شایســته دریافت لوح زرین شــناخته شد.

نمایــش «روبینســون و کــروزو» اثــر علیرضــا کوشکجلالی با موضوع جنگستیزی و پیام صلح و دوســتی علاوه بر جایگاه هنری خود، صلحودوستی مردمــان ایرانزمیــن را به کشــورهای دیگــر ارائه میکند.

روبینسون و کروزو پیش از این در بیشتر شهرهای ایران و جشــنواره بینالمللی تئاتــر فجر و همچنین کشــور ترکیه و آلمان در شــهرهای آنــکارا، کلن و مانهایم اجرا داشته و با اســتقبال خوب تماشاگران مواجه شده است.

نمایشنامه «روبینســون و کروزو» نوشــته مینا اینتونا و دیاکومور راویچی را کوشــکجلالی از زبان ایتالیایی ترجمه کرده و از ســوی نشــر قطره منتشر شده است.

ایــن نمایشنامــه در واقع از داســتان معروف روبینســون کروزوئه الهام گرفته شــده با این تفاوت که در اینجا دو شــخصیت حضور دارند؛ روبینسون و کروزو که داستان درباره پیشداوری آدمهاست.

روبینســون و کــروزو دو ســرباز هســتند که در جزیرهای گیر افتادهاند و بهعنوان دو دشــمن سعی در نابودکردن یکدیگر دارنــد، اما درنهایت رابطهای دوستانه بین آنها شکل میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.