ناديدههايی از فرامرز پیلارام رونمايی میشود

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

بعد از 45 ســال بار دیگــر طراحیهای فرامرز پیــلارام روی دیوارهای گالــری فردا خواهد رفت. به گزارش روابطعمومی گالری فردا، نمایشگاه «از طراحی تا نقاشی بعد از 45 سال» که به نمایش آثار طراحی و چند نقاشــی از زندهیاد فرامرز پیلارام اختصاص دارد، برگ دیگری از آثار این هنرمند بنام و بزرگ کشــور را در گالری فردا ورق خواهد زد. در این نمایشگاه که 50 اثر طراحی از او روی دیوار خواهند رفت، همه این آثار قدرت قلم این هنرمند را نشــان میدهند. در استیتمنت این نمایشگاه آمده: همیشه نام برخــی از هنرمندان بر تارک آســمان هنر تابنده خواهد مانــد؛ هنرمندانی که دیر یــا زود از میان ما میروند ولی هنرشان زنده و پویا مانده است. از میان این خیل اندک هنرمندان واقعی پیلارام هم خودش و هم آثارش رنگوبویی دیگر داشــت. هنرمندی که با کاربرد خط در نقاشــی، به خطاطی شــکل نوینی بخشید و آن را از چارچوبهای سنتی خارج ساخت ولی به هنری که ایرانیبودنش غیرقابل انکار اســت هم کمک بسزایی کرد. او با تنی چند از همفکرانش در ســالهایی که هنرهای اصیل ایرانــی در مقابل موج نوگرایی قرار گرفته بود قد علم کردند و مکتبی را پایه نهادند که بعدها ســقاخانهای لقب گرفت و تا اکنون نیز آبشــخورگاه هنرمندان بعد از خود بوده است. آثار پیلارام تابلوهای با ساختاری محکم است که خــط در آنها با تکیه بر هنرهای ســنتی حرکاتی آهنگین دارد. آهنگ خطــوط در کارهای او با تکرار یــک حرف به وجود میآید و حس حرکتِ بصری را به بیننده القا میکند. ادغام خطوط ســیاه و ضخیم و ســفید و نازک و ترکیب آنها بــا عنصر خط در آثار او نوعی وحدت به وجود مــیآورد و اما آثار حاضر در این نمایشــگاه به بُعد دیگر شخصیت هنری این بزرگمرد هنر ایران پرداخته و نشان داده است که این هنرمند آنقدر در طراحی تبحر داشــته که زمینهساز خلق آثارش در مکتب سقاخانهای بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.