روايت حبس «فرخیيزدی» در خانه هنرمندان

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر: مســتند فرخییــزدی کــه در گــروه ســینمایی هنروتجربه در حال اکــران اســت، روزهــای 17 و 18 مرداد در خانــه هنرمندان اکــران خواهد داشــت. دکتر بیژن نفیســی، روزنامهنــگار قدیمی، درباره بخشــی از زندگی ســخت فرخییزدی که در این فیلم روایت شده است، گفت: جمعی از روزنامهنگاران، ازجمله مؤسس روزنامــه اطلاعــات، بــه فرخییــزدی در حصر کمک میکردند. دکتر بیژن نفیســی، اســتاد دانشکده علوم ارتباطات، بــا بیان اینکه در دانشــکده درباره نحوه کار حرفهای فرخییــزدی بهعنوان یک روزنامهنگار منتقد، پژوهشهایــی مکتوب انجام داده اســت، گفت: بنا بر اســنادی که در دست اســت، در زمانی که فرخییزدی در حصر خانگی بود، از ســوی برخی از روزنامهنگاران، ازجمله عباس مسعودی، مؤســس روزنامه اطلاعات، کمکهایی مالی برای این شاعر منتقد فرستاده میشد. وی افزود: همانگونه که در فیلم هم اشاره شده است، برخی از دوســتان فرخی این کمکها را از طریق عباس یمینیشریف، شاعر کودک، به او میرساندند و حاکمیت در همان منزلی که تحت نظر بود نیز مفتش و جاسوس گماشــته بود. مســتند فرخییزدی، بــه تهیهکنندگی و کارگردانــی هومن ظریــف، گویندگی مســعود رایگان، پژوهش حســین مسرت و هومن ظریف، موسیقی گروه خورشــید ســیاه و همراه با آواز علی شیرازی، جهانگیر رها، سید مهدی علوی و خوشنویسی سیدمهدی علوی و تصویربرداری و تدوین و مشاوره کارگردانی اسماعیل جعفری، پوستر پژوهشــکده یزد )غولآباد(، در بخش هنروتجربه سینمای ایران، روز سهشنبه 17 مرداد ساعت 15 و چهارشنبه 18 مرداد ساعت 19، در خانه هنرمندان بــه نمایش در خواهد آمد. در این مســتند، محمدعلی اسلامیندوشــن، زندهیاد پرویز کلانتری، حسین مسرت، انور خامهای، زندهیاد محمدعلی سپانلو، علی دهباشی، ادیــب برومنــد، زندهیاد ســیدجلال ویــژگان، محمود رشــیقیفیروزآبادی، سهیل محمودی، ســیامک قوام، محمدرضا موحدی، بیژن نفیسی، ناصرالدین حسنزاده، رضا سخندان )عموزاده فرخییزدی( و علیرضا پورامید درباره فرخییزدی سخن گفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.