هيولاخواني محمد يعقوبي در تورنتو

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

محمد یعقوبی، نمایشنامهنویس و کارگردان شناختهشــده تئاتــر، نمایش «هیولاخوانــی» را در کانــادا روی صحنــه بــرد. محمــد یعقوبی، کارگردان و نویسنده مطرح تئاتر کشورمان، پس از گذشت حدود سه سال از اجرای نمایش «هیولاخوانی»، نوشته نغمه ثمینی در تالار چهارســو مجموعه تئاتر شهر که با استقبال کمنظیر مخاطبان تئاتر مواجه شــد، برای دومینبار این نمایــش را با گــروه جدیدی از بازیگــران مقیم کانادا، روز شنبه، چهارم آگوست 2017 (14مرداد( در دو سانس 19 و 21 در ســالن تئاتر فرویو شهر تورنتو روی صحنه برد. در اجرای این اثر نمایشــی در سال 93 در تئاتــر شــهر آیدا کیخایی، احمد ســاعتچیان، ناصر عاشوری و علی ســرابی بهعنوان بازیگر ایفای نقــش کردند، امــا در اجرای مجدد ایــن نمایش در کانادا تنها آیدا کیخایی از گروه قبلی بازیگران حضور دارد و سیاوش شــعبانپور، محمود رمضانی و یاشا خضوعی بازیگــران جدید نمایــش «هیولاخوانی» هستند. نمایش «هیولاخوانی» کار مشترک گروه تئاتر اینروزهــا و فونیکس، روایت زندگــی مردی به نام ابراهیم اســت. ابراهیم مرد نابینایی است که کارش ممیزي کتاب است. پسرش مدتهاست در کما بهسر میبرد و عروســش، مرضیه، بهجای پسر، کتابها را برای ابراهیــم میخواند تا ابراهیم به او بگوید کدام کلمات حذف شود تا کتاب اجازه چاپ بگیرد... . آیدا کیخایی برای بازی در نمایش «هیولاخوانی» در سال 93 در تئاتر شــهر کاندیدای دریافــت جایزه بهترین بازیگر زن از انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.