ايرانیها در فرانسه شگفتیساز شدند

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

گروه موســیقی «چاهــی»، در ادامه درخشش خود در فســتیوالهای بینالمللی، اینبار نیز در فســتیوال بینالمللی هنر و فرهنگ پاریس، از ســوی هیئت داوران، گروه برگزیده این رویداد هنری شــد و تندیس جشــنواره را به همراه جایزه نخست کارگردانــی هنــری از آن خود کرد. گروه موســیقی «چاهی» به سرپرستی «مازیار چاهی»، در پی کسب رتبــه اول در فســتیوالهای بینالمللی موســیقی فولکلورِ کشورهای اتریش و اسپانیا، اینبار به دعوت فســتیوال بینالمللی هنر و فرهنگ در شــهر پاریس نیز اجرا داشــت. در این اجرا، یــک قطعه کوبهای با همنوازی ســاز عود به تنظیم و آهنگسازی «مازیار چاهــی» و همچنین با طراحــی و کارگردانی هنری «رضا موســوی» بــه روی صحنه رفت. شــایان ذکر اســت، اجراهای گروه موســیقی «چاهــی» در اروپا ادامه دارد. 29 جــولای )هفتم مرداد(، این چیدمان نوازندگی به علاوه «ملیحه شورشــی»، در هامبورگ آلمان روی صحنه رفــت و اینبار، اجرای خود را در قالب یک کنســرت و با رپرتواری از موسیقی محلی، تقدیم مخاطبان و موسیقی دوستان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.