برگزاری المپیاد مهارتهای خدمات فنی به همت بخش خصوصی

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

المپیاد ملی شناســایی و ارتقاي مهارتهای خدمات فنی، روز گذشته به همت یکی از شرکتهای پیشــرو و فعــال در حوزه تولیــد لــوازم خانگی و با همکاری ســازمان فنی و حرفهای کشور با مشارکت دهها تکنیســین جوان و در ســه گرایــش فنی برگزار شــد.این المپیاد در راســتای عنایت بــه بیانات مقام معظم رهبری درخصــوص ضرورت بالابردن مهارت کارگــران و جدیگرفتــن موضــوع مهارتافزایی در ســه گروه اصلی؛ «لوازم خانگی»، «لــوازم صوتی و تصویری» و «سیســتمهای برودتی و حرارتی» برگزار شد. در این المپیاد که در سه مرحله استانی، منطقهای و کشــوری برگزار شــد، هزارو 900 نفر بــا یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت 45 نفر حائز رتبههای برتر شــدند.رقابت نهایی بین این 45 منتخب برگزار شد و در نهایت نفرات اول تا ســوم هر یک از حوزههای این المپیاد انتخاب و عاوه بر دریافت جوایز نفیس، راهی المپیاد جهانی شــدند.در این رویداد عاوه بر حضور حداکثــری تکنیســینهای فنی ســازمان و نهادهای مختلف دولتی، تکنیسینهای آزاد و بخش خصوصی رشتههای تأسیسات برودتی و حرارتی، لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری نیز حضور و مشارکت داشتند. بیشــک نگهداری مناســب و آموزش روش صحیح اســتفاده از اقــام ســرمایهای، عاوه بــر اینکه عمر بهرهبرداری اســتفاده از محصول را بالا میبرد، باعث کاهش هزینهها شــده و بهنوعی به اقتصاد خانواده کمک میکند. از سوی دیگر ارتقاي مهارتهای تولید، نصــب و راهاندازی محصولات تولیدی داخلی، عاوه بر افزایش حس اعتمادبهنفس کارگران تولید، موجب افزایش سطح کیفی محصولات داخلی شده و گامی عملی در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ارتقاي تولیدات داخلی محســوب میشــود. المپیاد ملی شناســایی و ارتقاي مهارتهــای خدمات فنی با اهدافی چون شناســایی استعدادهای برتر و تأمین اشــتغال آتی برای جوانان راغب به کار در این حوزه، آشــنایی با جدیدترین روشهای ارائــه خدمات فنی و همچنین آمــوزش و ارتقــاي توانمندیهای افراد منتخب براي حضور موفق در المپیاد مهارت جهانی، سازماندهی و برنامهریزی شده است. شرکتکنندگان در ایــن المپیاد و همچنین متقاضیــان و عاقهمندان شرکتکننده در المپیادهای بعدی این حوزه میتوانند برای کســب اطاعات بیشتر به مرکز المپیاد به پایگاه اینترنتی www.Goliran.ir مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.