میدان گازي ما را توسعه دهید

Shargh - - اقتصاد -

شانا:

وزیر نفت از عاقهمندي نامیبیا براي همکاري در حوزه اقتصادي با ایران و کمک شرکتهاي ایراني در زمینه توســعه میدان گازي کشــف در این کشــور آفریقایي خبر داد. بیژن زنگنه دیروز در دیدار با آنتوني نوجوما، وزیر اصاحات ارضي نامیبیا محور این دیدار را عاقهمندي این کشور براي همکاري با ایران عنوان کرد و گفــت: این مقــام آفریقایي اعام کــرد نامیبیا تاکنون با ایران همکاري سیاسي داشته است و اکنون خواهان توســعه روابط اقتصادي با ایران هستند و ما هم استقبال کردیم. وي افزود: وزیر اصاحات ارضي نامیبیا در این دیدار با اشاره به کشف یک میدان گازي در این کشــور اعام کرد در این زمینه خواستار کمک ایران براي توســعه آن هســتند و ما از آنها خواستیم اطاعــات میدان را براي ایرانيها بفرســتند تا پس از بررســي، بخش خصوصي ایــران در این زمینه فعال شــود. وزیر نفت درباره اینکه نامیبیا پیشتر خواستار مشــارکت ایرانيهــا در ســاخت پالایشــگاه در این کشــور آفریقایي بود، توضیح داد: در این زمینه بحثي مطرح نشــد.وي افــزود: ما به طور مطلق سیاســت ساخت پالایشــگاه را در خارج از کشور نداریم، اما به ســرمایهگذاري در خارج از کشــور براي ایجاد امنیت تقاضا توجه داریم.زنگنه ادامــه داد: دولت و وزارت نفت در این زمینــه از طریق پرداخت وام با محوریت صندوق توســعه ملــي به بخــش خصوصي کمک ميکنند.وزیر نفت تأکید کرد: ســاخت پالایشــگاه در جاهایي که براي ما اهمیــت دارد، براي ایجاد امنیت و فروش بلندمدت نفت خام در آینده اســت؛ نه براي فروش فراورده و سود حاصل از آن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.