خصوصيسازي شرکت بازرگاني پتروشیمي اشتباه بود

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

پیوندي گفت: اگر پتروشــیمي به این صورت بدون برنامه خصوصيسازي نميشد، ما عربستان را پشت سر ميگذاشتیم.محمدحسن پیوندي، مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاري نفت، گاز و پتروشیمي تأمین )تاپیکــو( با تأکید بــر لزوم راهانــدازي بازرگاني واحد پتروشیمي اظهار کرد: با راهاندازي بازرگاني پتروشیمي در داخل کشور انســجام دروني به وجود ميآید.وي افزود: اگر برندي تحت عنوان ایران مثل pcc داشــته باشــیم، موفق خواهیم بود.پیوندي با اشاره به اشتباه در خصوصيســازي بازرگاني پتروشیمي، خاطرنشان کــرد: بازرگاني پتروشــیمي تولید نداشــت، فقط یک برند بــود بنابراین ما ميتوانســتیم آن را حفظ کنیم. وي در ادامه درباره راهاندازي اوپک پتروشیمي جهت قیمتگذاري جهاني محصولات بیان کرد: بعید است به ایــن زودي بتوان این کار را کــرد چون محصولات پتروشیمي مانند نفت خام نیست که نوع آن در ایران، لیبي یا عربستان متفاوت باشد، محصولات پتروشیمي بسته به اینکه ساخت چه کشور یا کارخانهاي باشد یا اینکه چه کیفیتي داشته باشد، قیمت آن متفاوت است بنابراین نميتوان به صورت واحد و در سطح جهاني قیمت واحدي براي آن تعیین کرد. پیوندی یادآور شد اگر پتروشیمي به این صورت خصوصيسازي نميشد، ما عربستان را پشت سر ميگذاشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.