استفاده تبلیغاتی از طرح اسکناس ممنوع شد

Shargh - - اقتصاد -

بانک مرکزی چاپ و انتشار هرگونه برگه تبلیغاتی را که تداعیکننده طرح واقعی اســکناس و چکپول رایج کشــور باشــد، ممنوع اعــام کرد. بــه گزارش روابطعمومــی بانــک مرکــزی، این بانــک با هدف پیشگیری از سوءاستفاده افراد فرصتطلب در چاپ و انتشار برگههای تبلیغاتی با طرح اسکناس که سرمایه ملی و ســند مالی است، هرگونه استفاده ابزاری از آن را ممنوع و جرم تلقی کرد. از ســوی دیگر و با توجه بــه اینکه این ســند نمایانگر هویت ملی یک کشــور اســت، هرگونه بهرهبرداری و اســتفاده از آن تبعات جبرانناپذیری را در پی دارد. ازاینرو با توجه به وظیفه شرعی و ملی همگان در حفظ و نگهداری صحیح از اسکناس بهعنوان ابزار معامات روزمره، از شهروندان تقاضا میشود از انتشــار و توزیع این اوراق تبلیغاتی اجتناب کننــد. چاپ و توزیع تبلیغات مؤسســات بر روی برگههایی با تصاویر اسکناس رایج کشور منقش به امضای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ممنوع اســت. تأکید میشــود که بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران اینگونه موارد را در صورت تکرار از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.