چاپ اسکناسهای جديد با قابلیت استفاده براي نابینايان

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

اعظــم آقایيپور رئیس گروه نظــارت اداره نظامهــاي پرداخت بانک مرکــزي گفت: براي امکان تشــخیص مبالغ اسکناسها براي روشندلان، عامات برجســتهاي در گوشه ســمت چپ پایین اسکناسها براي ایجاد امکان تشخیص مبالغ به شرح زیر به چاپ رسیده است.. 1- پنجهزارریالي عامت مخصوص روشــندلان: یک خط و دو دایره برجسته زیر آن 2- 10هزارریالي دو خط افقي موازي 3- 20هزارریالي سه دایره برجسته 4- 50هزارریالي سه دایره برجسته عمودي ‪100 5-‬ هزار، چهار دایره برجسته به رنگ قهوهاي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.