بیرحم و بینظم

Shargh - - روزنامه - طرح: ویک

ســحرطلوعي:

دونالد ترامپ میخواهد سازوکار کاخ سفید را آنطور که دوست دارد تغییر دهد. دونالد ترامپ دوســت دارد قوانیــن مهاجرتی آمریکا را آنطور که میپســندد عوض کند. دونالد ترامــپ قصد دارد برنامه ســامت ملی آمریکا را مطابق با خواســتههای خودش بنویســد. دونالد ترامپ دوســت دارد هر کاري دلش میخواهد، بیمانع انجام دهد. درست مثل هنری هشتم بریتانیاییها که قوانین طاق را تغییر داد، با کلیسای کاتولیــک درافتاد و مذهب را به پروتســتان تبدیل کرد. به همین دلیل اســت که مجله ویــک، دونالد ترامپ آمریکاییها را در لباس پادشــاه بریتانیاییها؛ یعنی هنری هشتم تصویر کرده و برایش تیتر بیرحم و بینظم را در نظر گرفته اســت. واقعیت این است که ترامپ در این کمتر از هشت ماه حضور در کاخ سفید مدام در حال جایگزینی و تغییر مهرههایش بوده و هنوز نتوانســته به ثبات مدنظرش برسد. او بیرحمانه بر خواستههایش تأکید میکند و البته با بینظمی نتوانسته آنها را محقق کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.