بولت دستهايش را بالا برد

Shargh - - روزنامه - نکته:

فینــال دوي 100 متر قهرماني جهــان در لندن با حضور گاتلین و بولت و دیگر ورزشــکاران برگزار شد و درنهایت جاستین گاتلین به عنوان پادشــاه جدید این رشــته تاجگذاري کرد. او بعد از قهرماني مقابل بولت افســانهاي زانو زد و به احترام او سرش را پایین آورد. در عکــس یک روزنامه ایندیپندنت این احترام و افتخار را ميبینیم. بولــت بعد از این مســابقات بــراي همیشــه با دنیــاي قهرماني خداحافظي کــرد. دوي 100 متر بعد از بولت حالا با نام جاســتین گاتلین شناخته ميشود. تیتر یک روزنامه ایندیپندنت بریتانیا درباره احتمال توقف تحول در زمینه خودروهاي ســبز و مطابق با اصول محیط زیســت در بریتانیاست. ماجرا برميگردد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و خروج این کشــور از قرارداد هســتهاي این اتحادیه. این قرارداد بریتانیا را به رعایت اصول در ساخت خودروهاي دیزلي، گرایش به سمت خودروهاي برقي و همچنین حفظ استانداردهاي تولید گازهاي کربني ناشي از ســوختهاي فسیلي در خودروهاي دیزلــي ملــزم میکنــد. ایندیپندنت در گــزارش خود دربــاره این ماجرا مينویســد با تصمیم ترزا مي براي ترک قرارداد هســتهاي اتحادیه اروپا، ممکن است همه این دستاوردهاي محیطزیســتي از بین برود و تحول در نظام خودروســازي متوقف شــود. ایندیپندنت از قول کارشناســان مينویسد آنها ترجیح ميدهند برگزیت شکســت بخورد و بریتانیا درنهایت در اتحادیه ماندگار شــود. یکي از ستوننویسهاي ایندیپندنت در یادداشتي به مراسم تحلیف روحاني و هشدار به ترامپ درباره پایبندي به برجام اشاره کرده است.

توجه ایندیپندنت به مراسم تحلیف رئیسجمهوري ایران جالب توجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.