چارلي گارد بازيچه سياست و عوامفريبي

Shargh - - روزنامه - نکته:

نوزاد 11ماهه انگلیســي بعــد از کشوقوسهاي فــراوان میان والدینــش و پزشــکان و دادگاه جان باخت، اما حواشــي مربوط به او همچنان باقي اســت. گاردین از قول یکي از اعضاي تیم پزشکي چارلــي در تیتر یــک ادعا کرده این نوزاد بیــش از هر چیزي قرباني سیاســت و رفتارهاي عوامانه شــده است. این پزشــک ميگوید ما براي زندهماندن چارلي همه کار کردیم، اما وقتي شایع شد که او در کشوري دیگر ميتواند زنده بماند، بيآنکه هیچ سند و مدرکي باشد، درواقع ماجرا احساسي و غیرمنطقي شد و پزشکان بریتانیایي را زیر ســؤال برد. پزشکان آمریکایي این ادعا را مطرح کرده بودند. گاردین نوشته مستندات پزشکي ميگوید این کودک هرگز نميتوانسته زنده بماند و راه درماني نداشــته است. اما مطرحکردن اطاعات غلط در جامعه و هیجانیکردن ماجرا باعث شده جوي علیه پزشکان بریتانیا راه بیفتد که در آینده آسیبهاي بیشــتري خواهد زد. این پزشک از بروز حس بياعتمادي میان بیمار و تیم درماني انتقاد کرده اســت. گاردیــن در عکس یک خود محمد فرح مشــهور به مــو فرح را به تصویر کشــیده است. دونده مشــهور و پرعنوان بریتانیایي باز هم مدال طاي دوي 10 هزار متر را به گردن انداخت و قهرمان مسابقات جهاني لندن شد. او در این رشته از ورزش دوومیداني تقریبا بيرقیب است. گاردین در مطلبي دیگر از هجوم موج گرمای معروف به لوســیفر در اروپاي مرکزي خبر داده اســت. دماي 40 درجه سانتيگرادي در انتظار اروپاست.

گزارش گاردین درباره پرونده چارلي گارد قابلتأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.