غيبت سردارسليماني و فرمانده سپاه در تحليف

Shargh - - روزنامه - نکته:

تیتر یک روزنامه الشرقالاوســط عربستان درباره لیبي است. ایــن تیتر ادعا ميکند ســازمان ملل به این کشــور بازميگردد. منظور از بازگشت ســازمان ملل به لیبي این است که این نهاد بینالمللي با انتخاب نمایندهاي رصد مسائل داخلي این کشور را از ســر گرفته اســت. الشرقالاوســط از حضور غسان سامه به عنوان نماینده ســازمان ملل در لیبي خبر داده اســت. او با آقاي فائز ســراج، رئیــس دولت وفاق ملي لیبــي، دیدار و در کنفرانس خبري شرکت کرده اســت. الشرقالاوسط در عکس یک این دو سیاســتمدار را به تصویر کشیده است. آقاي سراج در ایــن دیدار از ســازمان ملل خواســته بر رونــد انتخابات و صحت برگزاري آن نظارت داشــته باشــد تا این فرایند سیاسي در لیبي با آرامش به نتیجه برســد. لیبي بعد از ســقوط قذافي در جریــان بهارعربــي تا به امــروز همواره در تاطــم بوده و کمتر آرامش سیاســي را تجربه کرده است. گرچه آقاي سراج مســئولیت تشــکیل دولت وفاق ملي را به عهده داشــته، اما گروههاي تروریســتي منســوب به داعش و القاعده همواره آرامش و ثبات را از این کشور گرفتهاند. تیتر دوم روزنامه الشرقالاوســط عربســتان درباره غیبت سردار سلیماني و فرمانده ســپاه در مراسم تحلیف روحاني، رئیسجمهور ایران است.

خبرهاي متنوعي از منطقه خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.