قطر بايد پاسخگو باشد

Shargh - - روزنامه - نکته:

صفحــه یــک روزنامه گلفنیوز امــارات با عکســي از اعتراض یکي از شــهروندان پاریســي آغاز ميشــود. او کاغذي در دســت گرفته که رویش نوشــته: قطر همهچیز را ميخــرد؛ گاهي بازیکن فوتبال، گاهي تروریســت. روزنامه گلفنیوز در گزارش خود نوشته بهتازگي نیمار، بازیکن برزیلي تیم بارســلونا، با مبلغي گزاف راهي تیم پاريســنژرمن فرانسه شــده اســت. به زعم روزنامه اماراتي، دوحه نقش مهمي در این ماجرا داشــته است. ناگفته نماند مالک باشــگاه فرانسوي پياسجي، یک شــهروند قطري است. از طرفي حامي این تیم فاي امیریتز اســت. با این حساب دعواهاي سیاسي میــان قطر و امارات این انتقال را بیشازپیش مهم کرده اســت. در گزارش گلفنیوز ميخوانیم ســخنگوي دولت فرانســه در واکنش به ادعاهاي اماراتيها و معترضان گفته قطر باید در مســئله نیمار و یا موضوع ترور پاسخگو باشــد. اما این را ميدانیم که دیپلماسي دوحه در این انتقال سهم داشته است. امارات و متحدان ضدقطري مدعياند قطر تأمینکننده مالي گروههاي تروریستي است. موضوع دیگري که گلفنیوز به آن توجه کرده پرونده قتل ســیف العامري، دانشجوي اماراتي، در آمریکاست. او سال گذشته به ضرب گلوله پلیس آمریکا و حین فرار از صحنه تصادف کشــته شــده است. دادگاه آمریکایي پلیس را تبرئه کرده است. همین مسئله باعث شکایت دولت امارات شده است. آنها حکم تبرئه پلیس آمریکایي را قبول ندارند.

پرونده انتقال نیمار بخش بزرگي از صفحه یک گلفنیوز را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.