افتتاح نکنید

Shargh - - جامعه -

شــرق:

درحالیکــه شــهرداری تهــران در اعــلام برنامههای خــود، از افتتاح خطی موســوم به خط هشــت مترو تهران با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اســلامی، در روز جاری خبر داده است، دادگســتری کل استان تهران در حوزه قضائی بخش آفتاب، در نامــهای خطاب به فرمانده پلیس آزادراه تهــران - قــم و فرمانــده پلیس فــرودگاه بینالمللــی امــام خمینی)ره( عطف بــه نامههای مکرر قبلی تأکید کرده است که هرگونه بهرهبرداری و افتتاح از پروژه مذکور )خط هشت متروی تهران( تــا زمان تصویب طرح ایمنی و ارائه آن در شــورای فنــی و امور زیربنایــی حملونقــل وزارت متبوع و اجرای طرح مصوب باید متوقف شــود و در صورت تمرد از دســتور قضائــی مطابق قانــون اقدام لازم انجام خواهد گرفت.

بــه گزارش «شــرق»، فــارغ از ایــن موضوع که شــهردار تهران در اصراری عجیب قصد دارد نشان دهــد همه هشــت خط متــروی تهران را تــا پایان مدیریت شــهری خود تمام کرده است و دیگر کاری روی زمین باقی نمانده، باید به این نکته اشــاره کرد کــه خطی که شــهرداری تهران به آن خط هشــت میگویــد، در واقــع امتداد خطوط قبلی اســت که تــا فرودگاه امــام خمینــی ادامه پیــدا میکند. این نکتــه را مهدی چمــران هم علاوه بر صحن شــورا بارها در چند گفتوگو اعلام کرده اســت که تهران درحالحاضــر تنها هفت خط مصــوب دارد. او قبلا به صراحت گفته بــود: «بیخود نام این خط را خط هشت گذاشتند و البته آن خط اشرفیاصفهانی هم خط هشــت متروی تهران نیست. واقعیت این است که خط هشــت و 9 تهــران، دوخطی اســت که به منظور احداث مونوریل از ســال ۸۷ به بعد از سوی شــورایعالی ترافیک متوقف مانده اســت. قرار بود حالا کــه اجرای مونوریل متوقف مانده، شــهرداری تهران پیشــنهاد جدیدی را به شــورایعالی ترافیک ببرد و در آنجا به تصویب برسد؛ اما این روند تاکنون طی نشده و در نتیجه تهران خط هشت و 9 ندارد.

بههرروی در نامه دادگســتری کل اســتان تهران در حوزه قضائــی بخش آفتاب مورخ یازدهم مرداد جاری، عطف به نامههایــی در تاریخهایی از خرداد سال جاری تاکنون تأکید شده است که «با عنایت به گزارشهای واصله در اوایل هفته آینده خط متروی فوقالاشاره افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید. با عنایت به مستندات، مکاتبات مکرر و اسناد ارائهشده از ســوی مدیران وزارت راه و شهرســازی و سازمان راهــداری و حملونقل جــادهای و مکاتبه وزیر راه، سرپرســت شرکت شــهر فرودگاه امام خمینی)ره(، معــاون سیاســی و امنیتی کل کشــور مبنی بر لزوم تصویــب طــرح ایمنی خــط متروی موصــوف در شــورای فنی و امــور زیربنایــی و حملونقل وزارت راه و شهرســازی و پس از آن ایمنیســازی پروژه در راســتای طرح مصوب و رعایت همــه نکات ایمنی دراینباره از ســوی شــرکت راهآهن شهری تهران و حومه مترو و تحققنیافتن مدارک پیشگفته احتمال وقوع حوادث مالــی و جانی با بهرهبرداری و افتتاح وجود دارد؛ بنابراین تقاضای توقف عملیات و افتتاح و بهرهبرداری از متروی گفتهشده اعلام میشود».

رونوشــت این نامه برای رئیس کل دادگســتری اســتان تهران، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، دادســتان تهران، دادستان دادسرای عمومی انقلاب شهرســتان رباطکریم، ســازمان راهداری و حملونقل جادهای، مدیرعامل متروی تهران و مدیر کل شــرکت فرودگاهی امام خمینی، بخشدار بخش آفتاب ارسال شده است.

جدای از این مــوارد، باید گفت که پیشازاین نیز عجلــه در افتتاح خطوط متروی تهران در شــورای شــهر تهران حواشــی زیــادی داشــت. رحمتالله حافظی، عضو شــورای چهارم و محســن هاشمی، عضو منتخب شــورای پنجم، درباره افتتاح ناایمن و عجلهای خــط هفت متروی تهران و نگرانی از جان مردم هشدار داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.