هدیههای دوستدار محیط زیست

Shargh - - جامعه -

همزمان با روز جهانی محیط زیست، سامسونگ در برنامهای نوآورانه طرح جایگزینی کیسههای پارچهای به جای کیسههای پلاستیکی را در فروشگاههای خود اجرا کرد. در کمپین «یک نفس کاشــتن» که از روز ۱۵ خرداد همزمان با روز جهانی محیط زیســت شــروع شد، خریداران گوشیهای پرچمدار سامسونگ، کالای خود را به جای کیسههای پلاستیکی درون کیسههای پارچهای دریافت کردند. تمامی کیســههای پارچهای مورد اســتفاده در کمپین «یک نفس کاشــتن» از نوع ســازگار با زمین و به دســت بانوان سرپرست خانوار تولید شــده بود. همراه با هر کیسه کارتهای کاغذی حاوی دانههای گیاهی قابل کاشت و یک DVD شامل دو مســتند از کارگردان شهیر ســینمای ایران رخشان بنیاعتمــاد با موضوع محیط زیســت و فعالیتهای مرتبط با آن توزیع شــد. با توجه به استقبال مشتریان و مدیران فروشــگاهها تصمیم گرفته شــد در همین راســتا کمپینی با عنوان «همنفس با زمین» در تاریخ ۲۱ تیرمــاه همزمان با روز ملی بدون پلاســتیک آغاز شــود و تا پایان ســال ۲۰۱۷ میلادی ادامه یابد. بر این اســاس پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ هزار کیســه پارچهای در فروشگاههای سامسونگ تهران و شهرستانها توزیع شود. این کمپین در ادامه فعالیتهای الهامبخش سامســونگ و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی این شرکت برگزار میشود. چهار حوزه محیط زیســت، اشــتغال، آموزش و سلامت از جمله موضوعاتی هستند که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سامسونگ را شــامل میشوند. سامسونگ الکترونیکس معتقد است به همان اندازهای که از کره زمین و منابع طبیعی این ســیاره استفاده میکند، باید به حفظ و نگهداری و توســعه این میراث انسانی نیز متعهد باشد و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی خود را متناسب با همین دیدگاه تعریف میکند. در راستای ایــن فعالیتها کمپین «همنفس بــا زمین» با هدف ترویج محصولات دوســتدار محیط زیست و حمایت از اشــتغال بانوان سرپرســت خانوار آغاز شده است. کمپیــن «همنفس با زمیــن» تا پایان ســال ۲۰۱۷ در فروشگاههای سامســونگ اجرا میشود. علاقهمندان بــرای مشــارکت و ترویج هرچهبیشــتر اســتفاده از کیسههای پارچهای میتوانند در شبکههای اجتماعی با هشتگ #یک_ نفس_ با_ زمین فعالیتهای کمپین را حمایت و دنبال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.