گنبد فیروزهای المان نهایی میدان انقلاب شد

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهر تهران گفت: نصــب المان بــر روی گنبد ساختهشــده در میدان انقلاب منتفی شــده اســت و ایــن میدان به شــکل فعلی باقی خواهد ماند. عیســی علیزاده، در تشــریح انتخاب المان مناســب برای میدان انقلاب گفت: المان قبلی این میدان که تصویری از حضرت امــام خمینــی)ره( بــود، در ابتدای خیابــان آزادی نصب شده اســت؛ اما بر روی گنبد فیروزهای فعلی در وســط میدان المانی نصب نخواهد شــد. وی با اشــاره به برگزاری فراخوان طراحی المان این میدان و حتی ارائه ســفارش طراحی المان برای این میدان به هنرمندانی که در فراخوان شــرکت نکرده بودند، افزود: نهایتا با وجود همه این اقدامات برای طراحی المانی ســازگار و درخور این میدان با شرایط موجود و وجود مترو، این اقدامــات بینتیجه ماند و در آخر تصمیم گرفته شد گنبد فیروزهای موجود که برگرفته از معماری اســلامی است، بدون المانی باقی بماند. وی در تشــریح نحوه طراحی المــان در فراخوان و دادن ســفارش به هنرمندان ادامه داد: متناســب با ســازه موجود پنج المان نهایی شــد؛ ولی هیچیک از المانها در شــورای سیاستگذاری که متشکل از نمایندگانی از شــورای شهر و شهرداری بود، انتخاب نشد و شورای سیاستگذاری اعلام کرد این المانها قابلیت اجرا ندارند. همچنین به پنج اســتاد معروف ســفارش المان دادیــم و حتی گفتیــم ماکتهایی بســازند؛ ولی باز هم هیچکدام از المانها در شورای سیاستگذاری انتخاب نشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که گنبد این میدان تحمل نصب المــان را نــدارد؛ ضمن آنکه المان تنهــا به معنای مجســمه نیســت و همین گنبد فیروزهای میتواند المان این میدان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.