مطهری و هاشمیطبا خواستار پایاندادن به ماجرای حاجصفی و شجاعی شدند

Shargh - - ورزش -

واکنشها به بازیکــردن دو لژيونر ايرانی مقابل يک تيم اســرائيلی ادامه دارد. احسان حاجصفی و مسعود شجاعی دو ملیپوش ايرانی تيم پانيونيوس يونان، پنجشنبهشب در يک اقدام کمسابقه در ديدار تيمشان مقابل مکابی تلآويو به ميدان رفتند. اين دو در بازی رفت شــرکت نکردند، اما در بازی برگشــت با تأکيد باشــگاه مجبور به بازی شدند. حضورنيافتن ورزشــکاران ايرانی مقابل ورزشــکاران اســرائيلی، يکــی از اصــول ورزش ايران اســت، بههمين دليل بازیکــردن شــجاعی و حاجصفی در اين مســابقه مسئلهســاز شد و گروهی از رسانه ها و شخصيتها خواســتار برخورد با اين دو بازيکن شدند. فدراسيون فوتبــال و وزارت ورزش هم ضمن محکومکردن اين موضوع عنوان کردند اين مورد بررســی خواهد شد. در آنسو چندين فوتباليست معروف ايران از جمله علــی کريمی، فرهاد مجيدی، مهــدی طارمی و... با انتشار پيامهايی در صفحات اينستاگرامشان به دفاع از حاجصفی و شــجاعی پرداختند و تأکيد کردند اين دو بازيکن مجبور بودند در اين مسابقه شرکت کنند.

ايــن ماجــرا آنقــدر فراگير شــد کــه خيلی از چهرههای سياســی هم درباره آن اظهارنظر کردند. برخی خواهان تنبيه اين دو بازيکن شــدند و شــديدا به اين ملیپوشان تاختند. سيدکاظم دلخوش، عضو فراکســيون ورزش مجلس شــورای اسلامی گفت: بازیکردن مســعود شجاعی و احســان حاجصفی مقابــل تيم اســرائيلی در مجلس بررســی خواهد شــد، علی مطهری، نايبرئيس مجلس و مصطفی هاشــمیطبا نامزد انتخابات رياســتجمهوری اما ضمــن محکومکــردن اتفــاق رخداده، تأکيد کردند بهتر اســت ديگر به اين ماجرا پرداخته نشــود. علی مطهری که همواره علاقه خاصی به فوتبال داشــته در کانال تلگرام خود دراينباره نوشت: «بازی آقايان مسعود شــجاعی و احســان حاجصفی، دو بازيکن ايرانی تيم باشگاهی يونانی در مقابل تيم باشگاهی اشغالگران فلســطين، قابلتوجيه نيست؛ بايد مانند آقــای عليرضا جهانبخش در ســال گذشــته که در بازی رفت و برگشــت حاضر نشــد، عمل میکردند. هــر دو، ملیپوش خوب ما هســتند. خوب اســت قول بدهند که تکرار نمیکنند تا غائله ختم شــود.» مصطفی هاشــمیطبا، رئيس پيشين سازمان تربيت بدنی هم تأکيد کرد بهتر اســت فدراســيون فوتبال نســبت به اين موضوع واکنشی نشــان ندهد. «اين دو ورزشــکار نبايد بازی میکردند، آنها میتوانستند در قراردادشان بدون آنکه اسم خاصی بياورند، اين بند را اضافه کنند که اختيار دارند در دو، ســه بازی به ميــدان نروند. آنها بايد در زمان نوشــتن قرارداد راهنمايی میشــدند. مــا نبايد موضــوع را دولتی کنيم، چراکه ورزشــکاران ما بهخاطر شرافتشــان با رژيم غاصب صهيونيســت بازی نمیکنند. از طرفی قانونی هم نداريم که به ورزشکار ايران بگويد نبايد مقابل نماينده رژيم صهيونيســتی بــه ميدان برود؛ بنابراين فکر میکنم فدراســيون فوتبال نبايد در اين خصوص عکسالعمل خاصی داشته باشد، چرا که ممکن است دخالت دولت مطرح شده و فدراسيون فوتبال محروم شــود. همين کــه مردم اين موضوع را تقبيح کردند کافی اســت و فدراسيون بهتر است عکسالعملی نشان ندهد .»

هاشــمیطبا به نکته بســيار مهمی اشاره کرده اســت. به اعتقاد او اگر فدراســيون فوتبال يا وزارت ورزش، شجاعی و حاجصفی را محروم کنند، مراجع بينالمللی آن را دخالت دولت و سياســت در امور فوتبــال میدانند و برخورد شــديدی با فوتبال ملی ايران خواهند داشــت. رئيس پيشين سازمان تربيت بدنی تأکيد دارد بايد در قراردادهای بازيکنان ايرانی با باشــگاهها با درايت خاصــی اين اتفاق پيشبينی میشــد. او درباره رويهای که ســازمان تربيت بدنی در دوره رياســت او در بازیهای مقابل ورزشکاران اسرائيلی پيش میگرفت توضيح داد: «ما با روشها و دستورالعملهايی که داشتيم اين موضوع را خنثی میکرديم؛ البتــه آنها بهانه داشــتند و میگفتند ما تبعيض نژادی داريم؛ درحالیکه دو انســان در حال ورزش هســتند اما فکر میکنم اين دو فوتباليســت میتوانستند بدون اينکه اسم خاصی از تيمی بياورند در قراردادشــان اين اختيــار را پيشبينی کنند که در چند مسابقه شــرکت نکنند». پس از پيروزی انقلاب اسلامی ورزشکاران ايرانی در دفاع از مردم فلسطين، رژيم اسرائيل را به رسميت نشــناختند و در ميادين بينالمللی با ورزشــکاران اين رژيم رودرو نشدهاند. اتفاق اخير در ديدارهای مقدماتی ليگ اروپا رخ داد و احســان حاجصفی و مسعود شــجاعی در قالب يک تيم يونانی به مصاف يک تيم اســرائيلی رفتند. اين موضوع البته بیســابقه هم نبوده اســت. پيش از ايــن مهرداد ميناوند مجبور شــده بــود به همراه تيم اشــترومگراتس اتريش مقابل يک تيم اسرائيلی بازی کند، اين درحالی است که بازيکنانی مثل وحيد هاشميان و عليرضا جهانبخش، باشگاههای خود را متقاعد کردند که در مسابقات تيمهايشان با حريفان اسرائيلی حضور نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.