عملکرد ضعیف دوومیدانی ایران در مسابقات قهرماني جهان 2017

Shargh - - ورزش -

شرق: رقابتهای دووميدانی قهرمانی جهان ۲۰۱۷ لندن با نمايش ضعيف دو ســتاره دووميدانی ايران همــراه بود. ســتارههايی که چندیپيــش به لطف قهرمانی در مســابقات آســيايی، جــواز حضور در بزرگتريــن رويــداد مادر ورزشها را در دنيا کســب کرده بودنــد امــا در فاصله کمتر از يــک ماه حتی نتوانســتند رکوردهای آســيايی خــود را تکرار کنند. احســان حدادی، رکورددار پرتاب ديسک آسيا، بعد از قهرمانیاش در بازیهای آســيايی ۲۰۱۴ اينچئون کرهجنوبی بــا رکورد ۶۵متــرو ۱۱ ســانتیمتر ديگر هيچ مدالی را کســب نکرد تا اينکه بعد از سه سال در رقابتهــای قهرمانی آســيايی ۲۰۱۷ هند دوباره قهرمان شــد. ٦٤متــرو ٥٤ ســانتیمتر، پرتابی بود که تکســتاره دووميدانی ايران انجــام داد تا دوباره به روزهای اوجش نزديک شــود امــا ديری نپاييد و در لندن يکــی از پايينتريــن پرتابهايش را به ثبت رساند. احســان با ۶۳مترو سه ســانتیمتر پانزدهم شــد و بــه فينال نرســيد. حــدادی که مــدال برنز مســابقات قهرمانی جهان ســال ۲۰۱۱ را در کارنامه دارد، مثل هميشــه ناکامیهايش را به نبود امکانات و بیبرنامگیهای فدراســيون ربط میدهد: «اينکه توانش را داشته باشيد و نشود، خيلی سخت است. ما يک بامداد به لندن رســيده بوديم و بايد ســاعت هفت مسابقه میداديم. از ســوی ديگر ۴۸ ساعت قبل از مســابقه به دليل اينکــه تاريخ ويزايمان تمام شــده بود، ما را از کمپ بيرون کردند و مجبور شدم به خانه يکی از دوســتانم بروم که آنجا هم شــرايط مناســب نبود و نتوانستيم اســتراحت خوبی داشته باشــيم. مقصر اول خودم هســتم که برای دريافت ويزا به فدراســيون دووميدانی اعتمــاد کردم، چون آنها قبلا هم نشــان داده بودند کــه در دريافت ويزا مشــکل دارند و نمیتوانند کارها را انجام دهند. در ســال ۲۰۱۳ وقتی میخواستم به مسابقات دايموند ليــگ لندن بروم، با پرداخــت ۵۰۰ دلار ويزای فوری گرفتم و فدراســيون هم میتوانست اين کار را انجام دهد، اما نکرد و به مشــکل خورديــم. چند ماه بود تمرين خوبی را پشت ســر گذاشته بودم و به خاطر يکسری اشتباه مسابقه خراب شد. بدنم واقعا آماده بود، اما قبل از مسابقه آنقدر درگير کارها بوديم که تمرکــزم را گرفته بــود. هرچند وظيفه من نيســت، امــا خودم بايد برای دريافت ويــزا اقدام میکردم تا اين مشــکلات پيش نيايد». در آنسو، حسن تفتيان، سريعترين مرد ايران نيز عملکرد خوبی در مسابقات جهانی امسال نداشت. او که با ۱۰ثانيهو چهارصدم ثانيه رکورددار دو صد متر کشــور اســت، هرچند در هند هم خيلــی خوب ندويد اما با ۱۰ثانيهو ۲٥صدم ثانيه قهرمان آســيا شــد. تفتيان که ســومين دوره حضور خود در رقابتهای جهانی را تجربه میکرد، پيشبينی میکرد که فينال اين مسابقات را ببيند. او اما بــا زمان ۱۰ثانيهو ۴ ۳صدم ثانيه )عنوان پنجمی( نهتنها رکورد ضعيفی از خود به جا گذاشــت که به نيمهنهايی هم نرسيد. ســال ۲۰۱۵ با زمان ۱۰ثانيهو ۱۰صــدم ثانيه به مرحلــه نيمهنهايــی رقابتهای قهرمانی جهان رسيده بود.

تفتيــان چند ماه اســت به طور موقــت زير نظر يک مربي فرانســوي در فرانســه تمريناتش را انجام داده اســت. او پيش از اين از مســئولان فدراسيون دووميداني خواســته بود بعد از کسب مدال طلاي آسيا، شرايط بهتري پيش رويش قرار بدهند تا بتواند با قرارداد محکمتري با ايــن مربي باتجربه کار کند. چراکه در فکر مدال طلاي بازيهاي آســيايي ۲۰۱۸ اندونزي است. حال بايد ديد آيا با رکورد ضعيفي که اين دونده مشهدي در مســابقات قهرماني جهان از خود به جا گذاشته خواسته او اجابت خواهد شد يا نه. تيم ملی دووميدانی کشورمان در حالی با کسب چهار مدال طلا و يک برنز در مسابقات آسيايی ۲۰۱۷ هند بهترين نتيجه تاريخ حضور خود در اين رقابتها را به لحاظ مرغوبيت مدال کســب کرد که علاوه بر حدادی و تفتيان، حســين کيهانی ديگر قهرمان اين تيم در ماده ســه هــزار مانع هم توانســت خود را جهانی کند. کيهانی اما برخلاف دو عضو باســابقه تيم ملــی دووميدانی کشــورمان نمايش خوبی در اين مســابقات داشــت. او که برای نخســتينبار در اين رويداد بزرگ شــرکت میکــرد اگرچه در مرحله مقدماتی حذف شد، اما حداقل توانست رکورد ملی ايــران را در اين ماده جابهجا کنــد. کيهانی با زمان هشــتدقيقهو ۳۳ثانيهو ۷۹صدم ثانيه رکورد ملی اين ماده را بعد از ۲۶ ســال ارتقا داد و در گروه خود يازدهم شــد. رکورد قبلی اين ماده متعلق به حميد ســجادی، دونده اســتقامتی اســبق ايران است که هشــتدقيقهو ۳۳ ثانيهو ۸۹صدم ثانيه بود. دونده ستاره دهه ۶۰ کشور در مسابقات آسيايی کوالالامپور در ســال ۱۳۷۰ اين رکورد را به ثبت رســاند. پرونده تيم ملی دووميدانی ايــران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۱۷ با حذف هر ســه نماينده کشــورمان در مرحله مقدماتی بسته شــد. تنها عنوان دووميدانی ايران در اين رويداد مدال برنز احســان حدادی است که به رقابتهای سال ۲۰۱۱ کرهجنوبی برمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.