تراژدي امروز حاصل غفلت ديروز است

Shargh - - ورزش -

آينده وضعيت آب در ايران را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

در پاسخ به اين سؤال مايلم دو مفهوم را باز کنم. در برنامهريــزي بــراي مصرف منابع، بــه دو مفهوم اثربخشي و کارايي بايد توجه کرد. اثربخشي به انتخاب اهداف و نيز جهتگيري براي رسيدن به اهداف توجه دارد. کارايي نيز به چگونگي انجام کار برميگردد. به عبارت ديگر در مفهوم اثربخشي ميگوييم کار درست را انجــام دهيم، ولــي در مفهوم کارايــي ميگوييم کار را درســت انجــام دهيم. تقريبا تمــام توجهات و اقداماتــي که تاکنــون در جهت حل مشــکلات آبي کشور صرف شده اســت، به کارايي مصرف آب توجه داشــتهاند. مواردي از قبيل تشويق هرچهبيشتر مردم به صرفهجويي در مصرف آب در منازل، سيستمهاي مدرن آبياري در مــزارع و...، همگي به دنبال افزايش کارايي مصرف آب هســتند. ضمن اينکه تأييد ميکنم در هــر حالتــي نبايــد از صرفهجويي غافل شــد، اما متذکر ميشــوم که اگر هدفگيريها اشــتباه باشند، حتي افزايــش کارايي هم به تشــديد بحران خواهد انجاميد. انتخاب اهداف و جهتگيريها در توســعه کشــور، همچنان با وضعيت منابع آبي تناسبي ندارد. در چنيــن فضايي تکيه بر افزايش کارايي مصرف آب، راه چاره نيست. متأسفانه تاکنون فرصتهاي زيادي را از دست دادهايم. بخش درخورتوجهي از ذخاير ثابت آب زيرزميني را مصرف کردهايم. ساختار اقتصادي در وضعيت فعلي، بر مصرف فزاينده آب استوار است. در واقع هنوز نگرشها درباره تعريف پيشرانهاي توسعه کشور به گونهاي است که تقويتکننده افزايش تقاضا براي آب است. با چنين روندي نميتوان انتظار داشت در گره مشکلات آبي گشايش جدي حاصل شود.

چه کار بايد کرد تا بتوان از مشکلات احتمالي کمبود آب در سالهاي آينده پيشگيري کرد؟

با وجود تمام نقاط ضعفي که در سيســتم منابع آب کشــور ذکر ميشــود، نبايد نقاط اميد را از دست داد. اينکه مسير توســعه کشور و پيشرانهاي آن بايد اصلاح شوند، يک اصل اساسي است. در همين راستا نگرشهاي برنامهريــزي و مديريت نيز نياز به اصلاح جــدي دارنــد. وقتي صحبــت از اينگونــه اقدامات ميشــود، همه فکــر ميکنند که خب، ايــن وظيفه مسؤلان است و از مردم کاري برنميآيد. اما اين موارد نبايد باعث شــود که مردم از مســئوليت خود غافل شــوند. در واقع مردم ميتوانند با انتخاب آگاهانه در نوع رفتارهاي اجتماعي خود، اين پيام را به مسئولان بدهند که خواســتار اصلاح در رويکردهاي توســعه کشور هستند، به طوري که از فشــار فزاينده بر منابع آب کاســته شــود. اين موضوع بســيار فراتر از انتظار صرفهجويي در مصرف آب و هدرندادن آب است. در واقع يک همافزايي ملي لازم است تا دولت را در حل بحران آب هدايت و حمايت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.