نمايندگان ايران در خطر حذف از آسیا

Shargh - - ورزش -

طبق قوانين AFC درصورتیکه چهار نماينده اصلــی ايران برای ليگ قهرمانان آســيا در ســال ۲۰۱۷ موفق به اخذ مجوز حرفهای نشــوند، طبق جدول ردهبندی، تيمهای بعدی به AFC معرفی خواهند شــد. بــه گزارش ايســنا، کنفدراســيون فوتبال آسيا با اســتناد به آييننامه حرفهایسازی باشــگاهها اقدام بــه تعييــن ضربالاجلی برای پرداخت بدهی تيمهای حاضر در فصل پيشروی اين مسابقات کرد.

طبق اطلاعيــه اين فدراســيون، درصورتیکه باشــگاههای حاضر در اين مســابقات نتوانند تا ۹ شهريور تمام بدهیهای خود را به شخصيتهای حقوقی و حقيقــی پرداخت کنند، مجوز حرفهای آنها صادر نخواهد شد و برهميناساس نمیتوانند در مســابقات ليگ قهرمانان آسيا حاضر شوند. در شرايط فعلی تيمهای پرسپوليس، نفت، استقلال و تراکتورســازی چهــار نماينــده ايــران در ليگ قهرمانان آســيا ۲۰۱۸ هستند که هر چهار باشگاه بدهیهای هنگفتی را از ســالهای گذشته دارند و در يک ماه گذشــته نتوانســتهاند اين بدهیهای چندده ميلياردی را پرداخــت کنند. درصورتیکه هرکدام از نمايندگان ايران موفق به اخذ اين مجوز نشوند، فدراســيون فوتبال پس از تعامل با AFC براســاس جدول ردهبنــدی مســابقات ليگ برتر، نماينده بعدی را معرفی میکند.

طبــق جــدول ردهبندی ليگ شــانزدهم پس از تراکتورســازی، تيم ســوم جدول کــه بهعنوان چهارمين نماينــده ايران به AFC معرفی شــده، بــه ترتيب ذوب آهن، ســپاهان، پيکان، اســتقلال خوزســتان و گســترش فولاد در ردههای چهارم تا هشــتم قــرار دارنــد. درصورتیکــه هريک از نمايندگان ايران در آســيا، نتواند مجوز حرفهای را اخــذ کند، يکی از تيمهای رده چهارم به بعد ليگ قبل که از نظر بدهی در شرايط مطلوبتری نسبت به نمايندگان ايران باشــند، بهعنوان تيم بعدی به AFC معرفی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.