فجر سپاسی در لیگ يک ماندنی شد

Shargh - - ورزش -

در آستانه آغاز رقابتهای ليگ دستهيک، تکليف بــازی جنجالی تيمهــای فجر سپاســی و آلومينيوم اراک مشخص شــد. به گزارش ايســنا، در هفته آخر رقابتهــای ليگ دســتهيک در فصل گذشــته بازی تيمهای فجر سپاســی شيراز با آلومينيوم اراک و خيبر خرمآباد مقابل خونهبهخونــه از اهميت زيادی برای مشخصشــدن آخرين تيم سقوطکننده از ليگ يک به ليگ دسته دو داشت. با نتايجی که در اين دو بازی رقم خورد )پيروزی ۳ بر ۲ فجر سپاسی مقابل آلومينيوم و شکست ۴ بر ۲ خيبر خرمآباد برابر خونهبهخونه( تيم لرســتانی به دسته دو سقوط کرد و تيم قديمی شيراز در ليگ يک ماند. بعد از اين بازی بود که مسئولان تيم خيبر خرمآباد با اســتناد به عملکرد بعضی بازيکنان آلومينيوم مدعی شــدند که بين تيمهای فجرسپاسی و تيــم اراکی تبانی صورت گرفتــه تا با برد فجر، خيبر خرمآباد به ليگ دســته دو سقوط کند. هرچند که به نظر میرســيد تمام دلايل تيم خرمآبادی برای طرح موضــوع تبانی، گلهای خورده تيــم اراکی بود؛ اما با وجود اين پس از طرح ادعا، کميته اخلاق فدراســيون فوتبال برای بررســی موضوع، کار خــود را آغاز کرد و برای اين کميته محرز شد که تبانی قابل اثباتی در بازی تيمهای شيرازی و اراکی رخ نداده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.