سلامتیان يازدهمین طلايی ايران در پارادوومیدانی جوانان جهان

Shargh - - ورزش -

نيره ســلامتيان، موفق به کســب مدال طلای يازدهــم ايــران در رقابتهــای پارادووميدانــی جوانــان جهان شــد. به گــزارش ســايت کميته ملی پاراالمپيک، ســلامتيان در پرتاب نيزه کلاس ادغامی ‪F-۴۷ ۴۲‬رده ســنی زير ۲۰ ســال موفق شــد با پرتاب ۲۱مترو ۴۹ ســانتیمتر به مدال طلا برسد. نماينده ژاپن به نام «هونوکا ميسو» با پرتاب ۱۵مترو ۸۶ ســانتیمتر دوم شــد. در اين ماده دو شرکتکننده حضور داشتند. پيشازاين علیاصغر ابارقــی )پرتاب وزنه(، محمــود احمدیبلوطکی )پرتــاب وزنه(، فاطمــه انصاری )پرتــاب وزنه(، فاطمــه انصاری )پرتاب ديســک(، محمدحســن ميرزايی )پرتاب ديســک(، مهــرداد مرادی )صد متــر نابينايان(، هاجــر صفــرزاده )دوي ۲۰۰ متر نابينايــان(، محمــود مشــهديان )دوي ۴۰۰ متــر نابينايان(، علی ســپهوندی )پرتــاب نيزه( و هاجر صفــرزاده )دوي ۴۰۰ متر( کاروان ايران را صاحب مــدال کرده بودنــد. ايران با ۲۴ ورزشــکار در اين رقابتها که در نوتويل ســوئيس در حال برگزاری است، شرکت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.