تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ايران قهرمان جهان شد

Shargh - - ورزش -

تيم ملی کشــتی فرنگی جوانان ايران دســت به کار بزرگی زد و بالاتر از روســيه عنوان قهرمانی زودهنگام مسابقات جهانی را از آن خود کرد. تيم ملی کشتی فرنگی ايران پيش از پايان رقابتهای قهرمانی جهــان در فنلاند، در رقابتــی نزديک با روســيه عنوان قهرمانی جهان را به دســت آورد. تيم ملی کشــتی فرنگی ايران که در روز نخســت اين رقابتها از سوی پويا دادمرز و کرامت عبدولی موفق به کســب دو مدال طلا شــده بــود در روز پايانی هم نتايج خوبی گرفت.

بــا توجه به ۲۷ امتيازی که تيــم ايران در روز نخســت اين رقابتها به دست آورد، در مجموع و با توجه به داشــتن دو فيناليست، قهرمانی تيم ملی در رقابتهای جهانی قبل از فينالها مسجل میشــود. تيم ملی کشــتی فرنگی جوانان ايران بــا هدايت حميد باوفــا ۱۵ روز پيــش نيز عنوان قهرمانی آسيا را از آن خود کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.