حقوقدان دولت

Shargh - - سیاست -

او توانســت بســیاري از معضلات و مشکلات قانونــي را با اســتفاده از ظرفیت علمــي جامعه حقوقــي حلوفصل کند. ســلامت مالي و اخلاقي، شجاعت و ارزشمداري و سابقه انقلابي و تأییدات مکرر احــکام حضرت امام، انصاري را در جایگاهي قــرار داده که بتواند در مقابــل زیادهخواهي برخي جریانها صریحا مقاومت و ایستادگي کند و حضور وي در دولت موجب ســلامت در تصمیمگیريها و تصویبنامههاي دولت شــده است. سابقه حضور وي در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و داشتن نگاه ملي به مسائل و موضوعات کشور از یك طرف و غناي طبع و اینکه وامدار هیچکس نبوده و طمع به امتیاز و موقعیتي نداشــته اســت، موجب شده معاونــت حقوقي رئیسجمهــور بتواند اختلافات دســتگاههاي اجرائي را بدون تنش حلوفصل کند. حضور چنین شــخصیتی اندیشمند، مقتدر و شجاع و آشنا با موضوعات و مسائل کشور و آشنا با احکام قانونــي و شــرعي در معاونت حقوقــي، ضرورتي اجتنابناپذیر است. انصاري با درایت و تسلطي که به قوانین داشته، توانســته هزاران هکتار از اراضي دولتــي را حفظ کند که نمونه آن باغ گیاهشناســي خرمآبــاد و قلعه فلكالافلاك اســت. در انتخابات اخیــر ریاســتجمهوري انصــاري حافــظ حقوق مردم بود و با جرئت و جســارت علیه کســانی که مداخلات خلاف قانون داشــتند، ایستاد و علیه آنها طــرح دعوي کرد و مصداق بارز افراد مؤثر و حاضر در صحنه بود. تشــکیل شــوراي علمي حقوقي در معاونت حقوقي ریاســتجمهوري با حضور فعال و مؤثــر فقهــا و حقوقدانان بزرگــي مثل آیتالله محققداماد و دکتر هاشــمي موجب شد معاونت حقوقــي بــا حضــور انصــاري یکــي از اهرمهاي پیشبرنده حقوق شــهروندي باشد و منشور حقوق شــهروندي به عنــوان یك اقدام مؤثــر و علمي در جهت انجام مســئولیت اجراي قانون اساسي یکي از دســتاوردهاي خوب دوران مسئولیت دکتر مجید انصــاري بوده اســت. انصاري از افــراد باورمند به حقوق شــهروندي و قانون اساسي است و وجاهت سیاســي لازم را دارد و توانســته جامعــه حقوقي کشــور را در خدمت اهداف دولــت قرار دهد. امید اســت رئیسجمهور حقوقدان با حفظ و حمایت از ایشــان زمینه را براي اجرائيکردن منشور حقوق شهروندي آماده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.