راننده تبریزی از ارمنستان آزاد شد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: راننده کامیــون اهل تبریز بعــد از 25 ماه حبس در یکی از زندانهای کشور ارمنستان به همت ستاد دیه آزاد شد. به گزارش ستاد دیه کشور، در شب ولادت امــام رضــا)ع( در آیینی، ایــن زندانی بدهکار دیه با حضور عبداللهی، نماینده وزارت دادگســتری، حجتالاسلام علیزاده، نماینده قوه قضائیه و دادستان جلفا، رسول تقیپور، مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان آذربایجانشرقی، در نقطه صفر مرزی نوردوز جلفا به میهن اســلامی بازگشت. در روند آزادی این مددجوی نیازمنــد بــا تلاشهای ســتاد دیه آذربایجانشــرقی علاوه بر کمک ویــژه ۱2۰میلیونتومانی این مجموعه حمایتــی، اعتباری معــادل ۴۰میلیون تومــان هم از طریــق تعهدات بیمه الحاقی به این فرد اعطا شــد و مابقی بدهی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان از شــکات پرونده گذشت رضایتمندانه اخذ شــد. «الف - مددی» مرد ۶۰ ساله تبریزی در سال ۹۴ با بارگیری سوخت هواپیما عازم کشور ارمنستان شده بود که در اســتان آرارات به علت نقص فنی، کامیون در قســمت ترمز مشکل فنی پیدا کرده و با برخورد به چندین سواری، عامل مرگ دو نفر و مصدومیت هفت راننده تبعه کشــور ارمنستان شــده بود. البته هشت خودرو نیز در آتشسوزی تصادف یادشده دچار حریق میشوند که به دلیل ناتوانی در تأمین این خسارتهای مادی و معنوی ناشی از این اتفاق، آقای مددی به سه ســال حبس و پرداخت مبلغی معــادل 25۰میلیون تومان محکوم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.