وزیر خارجه ایتالیا در آینده به ایران میآید

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

وینچنزو آمندولا، معاون وزیر امور خارجه و توسعه همکاریهای بینالمللی ایتالیا، ضمن ابراز خرســندی از حضور در کشــورمان اظهار کرد: وزیر امور خارجه ایتالیــا در آینده از ایــران دیدار خواهد کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، با اشــاره به طرحهــای اقتصادی در حــال اجرا در ایران گفت: زمینه خوبی برای توســعه فعالیتهای شرکتهای ایتالیایی در ایران وجود دارد. معاون وزیر امــور خارجه ایتالیا نیز گفت: شــرکتهای بازرگانی و ســرمایهگذاران ایتالیایی بــرای افزایش همکاری با ایــران آمادگی دارنــد. در این ملاقــات همچنین دو طرف درخصــوص اجرای برجــام و موضوعات منطقهای، بهویژه سوریه و مذاکرات آستانه، مبارزه با تروریسم، بهویژه داعش تبادلنظر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.