مؤسسه يونس امره برگزار ميكند

Shargh - - سیاست -

شــرق:

مؤسســه فرهنگي یونس امره در تهران، بنا دارد جایــزهاي براي ترجمه از آثار ترکي اســتانبولي برپا کند و به همین مناسبت در فراخواني از صاحبان آثار و ناشــران خواســته اســت آثار ترجمهشده به فارسي از آثار ترکي استانبولي را که در فاصله زماني سال 2015 تا 2017 منتشر شده، به دفتر این مؤسسه، واقع در بلوار آفریقا، خیابان شهید سعیدي، پلاك 12 ارسال کنند. در این فراخوان آمده است: اثر موردنظر باید بــا مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي به چاپ رســیده باشــد و نیز اصل کتاب ترکي و نسخه ترجمهشده آن به فارســي به مؤسسه ارسال شود. همچنین اعلام شده است که هیچگونه محدودیتي دربــاره موضوع آثار وجــود ندارد و امکان ارســال چند اثر بــراي هر فرد وجــود دارد. آثار چندجلدي هــم هنــگام داوري بهعنوان یك اثــر در نظر گرفته ميشوند.

آخرین مهلت ارســال آثار نیز نهم شهریور است و صاحبان آثار و ناشران براي کسب اطلاعات بیشتر ميتواننــد با این مؤسســه تماس بگیرند. مؤسســه یونــس امره، از مراکــز فرهنگي فعــال ترکیه، چند ســالي اســت در تهران در کنار آمــوزش زبان ترکی اســتانبولی، برنامههایي فرهنگی به منظور بســط و گسترش روابط و مناسبات فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه برگزار ميکند و برپایي جایزهاي براي آثار ترکي ترجمهشــده به فارسي از اقداماتِ اخیر این مؤسسه است که براي ارتباط بیشتر مترجمان و علاقهمندان به فرهنــگ و ادبیات ترکیه صــورت ميگیرد. دکتر تورقاي شفق، مدیر مؤسسه یونس امره، به «شرق» گفــت: در داوري این جایزه، متخصصان و مترجمان زبان ترکي اهل ترکیه و ایران با این مؤسسه همکاري خواهند داشت و نخســتین دوره این جایزه به تمام آثار ترجمهشده ترکي اســتانبولي بدون محدودیت موضوعي اختصاص یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.