گول حرف فعالان حقوق زنان را نخورید

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

میگوینــد خانــوم موگرینــی زنــگ زده بــه خانــوادهاش و گفته: هلــو مای فامیلــی... اینجا خیلی باحاله. تا حالا اینطوری به من توجه نشــده بــود. یهلحظــه فکر کــردم جنیفر لوپــزی، چیزی هستم. واقعا این ســلبریتیها و سوپراستارها چی میکشــند؟ خیلی ســخته. باورتان نمیشود؛ توی یک لحظه 40 تا دوربین از 40 زاویه روم بود. یکی از آنهــا فکر کنم قهرمان پرش ارتفاع بود، چون دیدم یکهو ســه متر پریده بــالا و میخواهد از زاویه 10۶ درجه با من سلفی بگیرد که متأسفانه هنگام فرود، ســقوط کرد روی میــز نمایندگــی... آره... خلاصه گــول این رســانههای ایرانــی رو نخوریــد... گول این فعالهــای حقوق زنان رو کــه میان اروپا هی ســخنرانی میکنند و تهش از ما بودجه میگیرند هم نخورید... همه حرفهاشــون دروغــه... اینها واســه یه بودجه حاضرند الکــی بگویند وضعیت زنــان توی ایران خوب نیســت و قــدر نمیبینند... والا ایــن چیزی که من دیدم توی ایران، اینها به زن نهتنها خیلی احتــرام میگذارند که یک لحظه هم چشــم از زن برنمیدارند... کاش من یک زن ایرانی بودم... خیلی حسودیم شــد واقعا... فکر کن اینها به زنهای خودشــان چــه احترامــی میگذارند؟ بعد هم من واقعا محیط مجلس ایران را دوســت دارم... مجلس ایران برخلاف پارلمانهای اروپایی که توش همهش دعوا و بزنبزن میشــود، خیلی سرشــار از انــرژی و طراوت اســت. مــن بهعنوان یک مقام مســئول در اتحادیــه اروپا میخواهم به مســئولیت خودم همه نمایندههــای پارلمانهای اروپــا را بفرســتم مجلس ایــران «طــرح کاد»؛... یعنی بفرستم دوره آموزشــی فشرده...، راستی آیا عکسگرفتن و سلفیگرفتن اگر منجر به کشتهشدن عــکاس زیر دســتوپای دیگران بشــود یا عکاس یکهو از بالای میز بیفتد پایین و ناقص بشود، ناقض حقوقــی، چیزی نیســت؟ باورتان میشــود دیروز که نمایندهها هجوم آوردنــد برای عکسگرفتن از من، شــش مصدوم، دو مفقود و یک کشــته در پی داشت؟ باید به سازمان ملل بگویم عکسگرفتن را محکوم کند... الو... اینجا سرعت اینترنت خیلی ... است و هی قطع میشه... الو... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.