گزتینكههناوي كشهرراداريت برناخ جماهيود سارارئهدداادرند

Shargh - - صفحه اول -

شرق: دیروز اســامی نفرات برتر کنکور 96 در گروههای آزمایشــی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انســانی، زبان خارجی و هنر منتشــر شــد. صابر دینپژوه از تبریز، محمدکاظم فقیهخراسانی از یــزد، علی فاطمیمفرد از تهران، محمدحســن احمدیارندی از تهران، ســعید نعیمــی از تهران، محمدامیــن مطهرینیــا از یــزد، محمــد قیدی از تهــران، محمدحســین زارعیاردســتانی از اصفهــان نفــرات اول تا هشــتم گــروه ریاضی و فنی، امیرحســین قاســمنژادرائینی از ســیرجان، امیرحسین قویدلســردصحرا از تبریز، محمدرضا نادری از بابل، ارســلان یزدچی از تبریز، محســن نیکویــی از یزد، یاســمن میــر از بابل، ســیدرضا سالاری از شیراز، امیررضا پاشــاپوریگانه از تهران نفرات یکم تا هشــتم گروه علــوم تجربی، عرفان میرانزادهمهابادی از تهران، یلدا حجتی از تهران، علــی مهرایی از تهران، زینب ابنعلی از کاشــان، سیدامیراحســان میری از تهــران، فرید صابری از کامیــاران، مصطفــی نوذری از تهــران و مرتضی ضیایینسب از بیرجند نفر اول تا هشتم گروه علوم انسانی و ســما معیری از تهران، آویتا آراکلیان از تهران و آتوسا عبدالهی امانی از کرج سه نفر برتر گروه هنر و ارشــیا زاهدیپورخامنه از تهران، رضا قانعخیابانیان از تهران و امیرحسین قویدل از تبریز سه نفر گروه زبان خارجی بودند.

با نگاهی به آمار برترینهای کنکور 96، میتوان به پیشیگرفتن پسران در میان برترینها پی برد. دکتر حســین توکلی، مشاور سازمان ســنجش و آموزش کشــور در گفتوگو با «شــرق» گفــت: «در آزمون سراســری ســال 96 تعداد 9۳۰ هزار نفــر ثبتنام کردنــد که از این تعداد ۵9 درصــد زن و ۴۸ درصد مــرد بودند که از این تعــداد ۸۳۰ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شــدند. ۳6 نفر در پنج گروه ریاضی و فنــی، علوم تجربی، علوم انســانی، هنر و زبانهای خارجی بهعنــوان نفرات برتر معرفی شــدهاند. در گروه علوم ریاضی و فنی همه ۱۰ نفر برتر را پســران تشــکیل میدهند. همچنین در چهار گروه، نفر اول پســران هســتند و نفر اول گروه هنر از میان دختران اســت. از تعداد ۳6 نفر، ۲۸ نفر پســر و هشت نفر دختر. از میان ۳6 نفر برگزیده ۱۷ نفر تهرانی هستند و سایر برگزیدگان از شــهرهای مختلف هستند. یزد و تبریز بــا چهار برگزیده در رتبه بعــدی قرار دارند. شهرهای کامیاران، کاشــان، بیرجند، کرج، سیرجان، اصفهان، بابل، یاســوج، شیراز و اردبیل نیز داوطلب برگزیده دارند». توکلی افزود: «آمار داوطلبان آزمون سراســری ســال 96 نســبت به آمار داوطلبان سال گذشــته، تعداد ۷۰هزار و ۴۵ نفر معادل ۷.۵ درصد بیشتر اســت. با توجه به آمار علاقهمندان گروههای آزمایشی دیگر به شرکت در گروههای هنر و زبانهای خارجی در نهایــت تعداد یکمیلیــون و 9۴هزار و ۲۲۳ کارت آزمون سراســری ســال 96 صادر شــد. پس از محاســبه نمرات آزمــون داوطلبان از تعداد ۸۳۸هزار و 9۷۲ داوطلب حاضر در جلســه آزمون سراسری 96، تعداد ۸۳۸هزار و 9۲9 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدهاند و تنها ۴۳ داوطلب مجاز به انتخاب نیستند. از تعداد ۸۳۸هزار و 9۲9 داوطلب مجاز به انتخاب رشــته شده، تعداد ۴9۷هزار و ۵۰۴ نفر معــادل ۵9.۳۰ درصــد زن و ۳۴۱هزار و ۴۲۵ نفر معادل ۴۰.۷۰ درصد مرد هســتند». نکته جالب توجه این اســت که هر ســه نفر برتر آزمون هنر زن و هر ۱۰ نفر برتر گروه علوم ریاضی مرد هســتند. در میان نفــرات برتر تمامی گروههــا، ۲۷ نفر مرد و ۱۱ نفر دختر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.