دموكراسی صلح و دشمنانش

نوشتاری از مصطفی تاجزاده

Shargh - - صفحه اول -

ایلنا:

سیدمصطفی آقامیرسلیم با حضور در برنامه جهــانآرا عنوان کرد: لباس من از قبل پیروزی انقلاب اینگونــه بود و چــون اعتقاد به اســتفاده از کراوات نداشتم، کتوشلوارم را مطابق آن دوختم. نمونه این لباس هست و هرکســی بخواهد میتواند تهیه کند. او افــزود: درباره حضــورم در وزارت فرهنگ و ارتباط آن با مدرک تحصیلــیام باید بگویم که من در خارج از کشــور مکانیک خواندم و وقتی به کشــور برگشتم در همین رشــته ادامهتحصیــل دادم. فعالیتهایی که در آن زمان انجام میشــد، سیاســی بــود و برای سرنوشــت کشــور تحصیل میکردیم و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی را انجام میدادیم و به موازات آن فعالیتهای تخصصی و فعالیتهای فرهنگی را نیز انجــام میدادیم. او با بیان اینکه بعــد از دوم خرداد بیانصافیهایی نســبت به آقای هاشمیرفسنجانی صورت گرفت، تأکید کــرد: گاهی نقدها علمی نبوده و بیشــتر توهیــن و هتاکی بوده اســت، اینهــا آزادی سیاسی نیست، بلکه سوءاستفاده سیاسی بوده است. دولت هاشــمی جامعنگر بود؛ در دولــت او از تمام گرایشهای سیاســی بهعنوان مشــاور وزیر و دستیار خودشان استفاده میشد. در ۷۲ و ۷۶ از جریان رقیب، آقای مهاجرانی بهعنوان مشــاور حضور داشتند. او با بیان اینکه روحانی ذاتا اصولگراست، تأکید کرد: بهطور صد درصد در دور اول رفتار اصولگرایی نداشــت، اما امیدواریم در دور دوم بیشــتر بر اصــول پایبند بماند. بنده و آقای روحانی از لحاظ فکری یکســان هستیم، اما به عملکــرد دولت یازدهم نقد داریم. عضو حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: بینش روحانی جنبه اصولگرایی داشته و سعی کرده رویه هاشمی را ادامه بدهد. میرســلیم یادآور شــد: به این موضوع که اگر خودم در انتخابات نبودم به چه کســی رأی میدادم، فکر نکرده بودم؛ زیرا اعتقاد داشتم که تا پایان انتخاب میمانم و این موضوع برایم مطرح نبود. به نفع کسی کناررفتن در انتخابات به موضع سیاســی برمیگردد؛ ما آمــده بودیم رقابت کنیــم و روحانی رقیب اصلی ما محســوب میشــد، بنابراین ما نگاه میکردیم که کنارهگیری، ســبد رأی روحانی را تقویت میکند یا به نفع جریان ماســت. خیلیها به مــن گفته بودند اگر شما نباشید رأی ما به ســمت روحانی میرود. اخبار کنارهگیری بنده در زمان انتخابات حرفهای اشخاص بود و تصمیمگیری حزب نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.