ردپاي بانك شهر در تخلف 40ميلياردي

Shargh - - صفحه اول -

ایســنا: جابهجایی حمید چیتچیان از طبقه دوازدهم ســاختمان شیشهای وزارت نیرو قطعی شــده تا بار دیگــر حبیبالله بیطــرف به صندلی وزارت نیرو تکیه بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.