ناگفتههاي رئيس دادگستري اردبيل از پرونده قتل آتنا

Shargh - - صفحه اول -

صبــح روز گذشــته بهدنبال وقــوع حريق در بــرج آناهيتــا واقــع در خيابان جــردن نيروهاي امدادرساني اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

ســاعت ۸:۴۵ صبح يکشــنبه 1۵ مــرداد 9۶ بهدنبــال وقــوع حريق در بــرج آناهيتــا واقع در خيابان جــردن، دو تيم امدادرســاني بــه همراه اتوبوس آمبولانس از ناحيه شمال اورژانس تهران به محل حادثه اعزام شدند.

براســاس گــزارش روابط عمومــي اورژانس، طبق گــزارش تکنيســينهاي اورژانس حاضر در محــل حادثه، در پي اين حريق 1۵ نفر از پرســنل آتشنشاني دچار دودگرفتگي شدند که همگي به وسيله تکنيســينهاي پرتلاش اورژانس در محل با اکسيژندرماني و پانسمان جزئي درمان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.