آغاز دور دوم ریاستجمهوری روحانی از نگاه رسانههای جهان

Shargh - - ديپلماسي - ترجمه: آزاده بابایینژاد

ایــن رســانه دستراســتی آمریکا بیشــتر بــه ســخنان روحانــی در موضــوع توافق هســتهای ایران و غرب پرداخته است و در تیترش بر این نکته تأکید کرده که در صورت نقض توافق هســتهای، ایــران نیز به آن واکنش نشــان خواهد داد. همچنین فاکسنیوز به نقل از صداوســیما به حضور بیش از 13۰ میهمان بلندپایه در مراسم تحلیف ریاســتجمهوری اشاره داشته و در آن میان به حضور فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اشــاره کرده است. تأکید روحانی بر صلح و دوســتی داخلی و بینالمللی از جمله دیگر نکاتی اســت که در گزارش این رســانه به آن پرداخته شــده و اینکه روحانی اشــاره کرده که ایران به ســوی تعامل سازنده با جهان پیش خواهد رفت. این رسانه نیز تیترش را به سخنان روحانــی درباره توافق هســتهای ایران و غرب اختصاص داده و هشــدار روحانی درباره خودکشــی سیاســی آمریکا در صورت لغو برجام. این رســانه همچنین بر حضــور میهمانانی از کشــورهای مختلف در تحلیف حســن روحانی اشاره کرده و آن را نشــانهای از خروج تدریجــی ایران از انــزوای جهانی عنوان کرده است. به دیــدار موگرینی و حســن روحانی و قدردانی روحانی از تاش کشورهای غربی برای توسعه پلهای ارتباطی با ایران اشاره کرد. این رسانه نیز حضور میهمانان را مورد توجه قرار داده، بااینحــال تأکید کرده «حضور محکم مقامات برجسته در مراسم تحلیف روحانی به این معنا نیســت که تاشهای دونالد ترامپ برای منزویکردن ایران به پایان رسیده است». این رسانه همچنین نوشته «تهران از وجود حضار نهایــت بهرهبرداری را کرد؛ نام تمام کشــورهای حاضر از افغانستان گرفته تا زیمبابوه در مراسم در پارلمان خوانده شد. این در حالی است که برخی از این کشــورها مشتاق بودند از این فرصت برای تأکید بر دســتورالعملهای خود استفاده کنند. قطر که در یک رویارویی تلخ با ائتاف تحت رهبری عربســتان ســعودی قرار دارد، هیئتــی را به نمایندگــی از تمیم بنحمــد آلثانی امیر قطر به ایران اعزام کرد. روســیه کشــور دیگری کــه در معــرض تحریمهــای جدید و ســختگیرانه آمریکا قرار گرفته است، اعام کرد در پی برگزاری مراســم تحلیــف، دمیتری راگوزیــن، معاون نخستوزیر و افسران بلندپایه نظامی با وزیرانی از ایران و ترکیه درباره سوریه نشستی مهم برگزار خواهند کرد. در ایران که کابینه دوم دولتشان را با اندک تغییري در اسامی وزرا، به مجلس معرفــی میکردند، روحانی این بــار برای ارائه فهرســت اســامی وزیران کابینه دوازدهم و گرفتن رأی اعتماد از مجلس، گرچه قصد ندارد شــتابزده عمل کند اما درعینحال نیز میخواهد مستقل از توصیه و سفارش نهادی ویژه عمل کند. وی در هفتههای پایانی دولت قبل آشــکارا از دولــت مــوازی که تفنــگ دارد و ســکاندار بخشهــای اقتصادی بوده و مخالف خصوصیســازی بخشهای دولتی است، انتقاد کرد. در مقابل نیز سپاه به دفــاع از خود پرداخــت و اعام کرد این نهــاد خارج از دولت عاوه بر تفنگ به موشــک نیز مجهز است و توان دفاع از دولت روحانی را دارد. به نظر میرسد تنش بین مقامهای تصمیمگیر در دولت دوم روحانی به اوج خود برســد، از ســویي روحانــی بــرای تحقق شــعارهای اقتصادیاش و بهبود شرایط زندگی در ایران میخواهد تابوی سرمایهگذاری خارجی را در ایران پس از توافقنامه هســتهای بشــکند، انعقاد قرارداد نفتی با توتال فرانسه نمونه عینی آن اســت که روحانی آن را زاییده شکستن دیــوار تحریم میداند اما در مقابــل جناحی صحبت از عدم گشــایش باب همکاری با غرب را مطرح می کنند. حــال باید دید دولت جدیــد با ایــن پارادوکس چگونه تعامل خواهد کرد؟ مراســم تحلیف دولت دوم روحانی در حالي روز شــنبه برگزار شــد که فهرســت متنوع میهمانان حاضر در این مراســم، نتیجه امضای توافق هستهای با غرب است. از یک ســو نمایندگانی از کشورهای کویت، عمان، تونس و عراق و در سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجــی اتحادیه اروپا. حضور «کیــم یونگ نام »، رئیس پارلمان کرهشمالی در این مراسم، از همکاری بین تهران و پیونگیانگ پرده برمیدارد. به باور کارشناسان دعوت از مقام یادشده دولت کرهشمالی این خبر را مخابره میکند که در صورت نقض برجام، همکاری هستهای دو کشور ســیر صعودی خواهد داشــت. در همین حــال آمدن «الیســتر برت »، وزیر امــور خاورمیانه دولت انگلیس در مراسم تحلیف از عزم دو کشور برای گشودن درهای دو سفارتخانه خبر میدهد که به نظر میرسد در دولت دوم پیگیری خواهد شد.

چالشی به نام اقتصاد

مشکات اقتصادی، چالش اصلی دولت دوم روحانی است. او وعده داده که تنها در سال نخست یک میلیون شغل ایجاد کنــد. برای تحقق این وعده، رشــد اقتصادی دســتکم هشتدرصدی لازم است، اما «سیاست» و منافع جناحی در ایران مانع رشد و رونق اقتصاد است. هماکنون نزدیک به 13 درصد جمعیت در ســن کار ایــران فاقد هرگونه شغلي هستند. دستکم 11 میلیون نفر حاشیهنشین در کشــور وجود دارند که بخشــی از جمعیت زیر خط فقر ایــران را تشــکیل میدهنــد. برخــی منابــع جمعیت حاشیهنشین را حدود 1۶ میلیون نفر ارزیابی میکنند. این دقیقا نکتــهای بود که رقیبان انتخاباتــی روحانی بر آن دست گذاشته و سعی کردند با شعارهای اقتصادی آرای شهروندان را از آن خود کنند، اما عملکرد نسبتا قابلقبول دولت پیش باعث شــد ایرانیها برای چهار ســال دیگر روحانی را انتخاب کنند. چهار ســال پیش وقتی روحانی زمام امــور را در ایران در دســت گرفــت، کارشناســان و حتــی مشاوران او روزهای سختی را پیشروی دولت پیشبینی میکردند. هرچه باشد کابینه روحانی میراثدار اقتصاد و سیاســت ازهمگســیخته دولت احمدینژاد بود، در این میان و با وجود مشکات اقتصاد کشور، اوضاع بهگونهای در ایران پیش رفت که به باور کارشناسان از فضای کلی انتخابات ریاســتجمهوری گذشته، شــرایط بهتر بوده اســت. با وجود اینکه ایران با ریاســتجمهوری حسن روحانی موفق به امضای توافق هســتهای با کشورهای 5+1 شــد و قرار بود تحریمهای بینالمللی ضد اقتصاد ایــن کشــور از بین بــرود، اما رفــع این تحریمهــا برای ازبینبردن موانع بهبود شــرایط اقتصادی ایران در برابر اقتصاد جهانی، آنطور که حسن روحانی رئیسجمهور پراگماتیک و میانهرو ایران انتظار آن را داشت، کافی نبود. علت آن هم به کانونهای تصمیمگیری متعدد در ایران باز میگــردد. بنا بر باور آگاهان سیاســی اگــر روحانی میخواهد کارنامه قابل قبولی از خود بر جا بگذارد، باید بتوانــد نهتنها انــزوای اقتصادی ایــران در دوره پس از تحریمهــا را کــه در نتیجــه احســاس نگرانــی درباره ســرمایهگذاری خارجی در ایران به وجود آمده است، از بین ببرد بلکه باید فســاد مالی بهویژه در زمینه تعامات بانکی را به حداقل برساند. بررســی کارنامه چهارســاله روحانــی از موفقیــت نســبی داخلــی او حکایت دارد اما درباره سیاســت خارجی، او عملکرد بسیار بهتری از خود نشان داده است. علت این مسئله نیز به مراکز تصمیمگیر و افراد به مراتب بانفوذتر از شــخص رئیسجمهور باز میگردد؛ اتفاقی که تقریبا مختص بــه خود ایــران اســت. او میداند کــه باید با مشکات ریشهای و مهمی دستوپنجه نرم کند و رقبایی که ســر راهش ایســتادهاند، از تعداد دوستانش بیشتر و پرقدرتتر هستند. روحانی میداند که امکانات زیادی در اختیــار ندارد. او نهتنها باید بــا معضات عمیق داخلی دستوپنجه نرم کند، بلکه در زمینه سیاست خارجی نیز با مشــکات فزایندهای روبهروســت. دولت او به بندبند برجــام میخواهد پایبند بماند تا از ایــن رهگذر با ورود سرمایهگذاران خارجی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و معلوم نیست چگونه خواهد توانست موانع بر سر راه تحقق این وعده انتخاباتی را بردارد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.