الو شرق 88640260

Shargh - - ديپلماسي - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

درمانــگاه فرهنگیان مرکزی، ازدحام بیماران و لبی خندان! بیمارانی که به درمانگاه گوش، حلق و بینی درمانگاه فرهنگیان مرکزی واقع در خیابان امامخمینی )ره(، نرســیده به حسنآباد، مراجعه میکنند، با وجود ازدحام در مقابل درمانگاه گوش و حلــق و بینی، خانم مزروقی، بــا متانت، اخاق حســنه و برخورد شایســته و لبی خندان، بیماران را به اتاق پزشــک راهنمایی میکند. بجاســت از حُسننیت و خوشاخاقی ایشان قدردانی کنیم.

محسن از تهران

چرا مأمــور قرائت کنتور آب قابل شناســایی نیســت؟

روزهای گذشــته جوابیه شــرکت آب و فاضــاب را مطالعه کردم و از اینکه مأمور قرائت کنتور منطقه سلیمانیه، بهدلیل اینکه مشخصاتش در روزنامه ذکر نشــده اســت، شناســایی نشده، تعجب کردم. وقتی ســاعت و روز مراجعه مأمور قرائت کنتور در روزنامه چاپ شــد، آیا شناسایی او برای شرکت آب و فاضاب اینقدر مشکل است؟ اگر حادثهای ناگوار در یکی از خانهها رخ دهد، باز هم مسئولان شرکت آب و فاضاب چنین پاسخی میدهند یا اینکه ســعی میکننــد مأموری را که تخطی کرده، شناســایی و با او براســاس مقررات برخورد کننــد؟ بهتر نیســت بهجــای پاککردن صورت مسئله، به موضوعی که در روزنامه چاپ شده است بهطور دقیق رسیدگی شود؟

از ساکنان خیابان شکوفه، کوچه رازی شرقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.