آخرين مصاف آخوندی و قالیباف

Shargh - - اقتصاد -

شرق، مهتاب قليزاده: درست یک روز مانده به افتتاح خط هشــت متــروی تهران که بــه نام متــرو فرودگاه امامخمینی)ره( شناخته میشود، دادگستری کل استان تهران نامهای به فرمانده پلیــس آزادراه تهران- قم و فرمانده فرودگاه امام خمینی)ره( نوشته و دستور داده که تا زمان تصویب طرح ایمنی خط هشت مترو تهران در شــورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه، افتتاح و بهرهبرداری از این خط را متوقف کند. هرچند مخاطب دادگســتری پلیس آزادراه و فرمانــده فرودگاه و بانی و مجری این خط مترو، اســت. پس به نظر میرسد نامه دادگســتری بیفایده باشد؛ چون شــهرداری همچنان میتواند افتتاحیــه خود را برگزار کننــد؛ آنها برای این برنامه، روزنامهنگاران را دعوت کردهاند و هیچ نامهای هم برای کنسلشــدن برنامه به رسانهها نفرستادهاند. آنطور که «شــرق» اطلاع کســب کرده است، شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راهوشهرسازی در تلاش برای اســتانداردکردن این خط مترو و ایمنســازی آن، به دادگســتری اطلاعاتی داده اســت و بــر همان مبنا، دادگســتری جمهوری اسلامی ایران هم در نامه مورخ ۵/۱۱/۹6، بــه فرماندهــی پلیــس آزادراه تهران-قم و فرمانده پلیــس فرودگاه بینالمللــی امامخمینی)ره( دســتور داده است تا زمانی که طرح ایمنی خط هشت متــروی تهران بــه تصویب شــورای عالی فنــی امور زیربنایــی وزارت راهوشهرســازی نرســیده و روی خط انجام نشده باشــد، از هرگونه افتتاح و بهرهبرداری در این خط جلوگیری کند و اگر از دستور قضائی سرپیچی شود، بر اســاس قانون اقدام لازم انجام خواهد گرفت. متن کامل این نامه بر تارنمای «وزارت راهوشهرسازی» قرار داده شده است.

در جلســههای مشــترک مســئولان وزارت راهوشهرسازی با مسئولان شــرکت متروی تهران، قرار بود طرح ایمنی خط متروی تهران- فرودگاه امام)ره(، با توجه به همجواری آن با آزادراه تهران- قم از سوی شرکت متروی تهران تهیه شود تا پس از بررسی شورای عالــی فنی امــور زیربنایی وزارت راهوشهرســازی و در صورت نبود یا رفع ابهامات تصویب شود. درحالحاضر طرح ایمنی خــط متروی تهران- فــرودگاه امام که از سوی شرکت متروی تهران تهیه شده است، مورد تأیید شورای یادشده نیست.

مصاف آخر

حدود چهار ســال است که مرد شــماره یک تهران با وزیر راهوشهرســازی در تقابلاند. این احتمالا آخرین رویارویی آقای وزیر با آقای شــهردار اســت. در آخرین روزهــای مدیریــت قالیباف در خیابان بهشــت، وزارت راهوشهرســازی با حکم قضائی مانع افتتاح ایســتگاه متــروی فــرودگاه امام شــده اســت. ســابقه اختلاف آخوندی و قالیباف به «بیگانگی رویکرد» این دو نسبت به هــم بازمیگردد؛ بیگانگی عمیقــی که آخوندی آن را «رویکــرد ســوداگرانه» نامگذاری کرده اســت. تکیه او بر کرسی وزارت راهوشهرســازی، همین اندازه میان شــهرداری و وزارت راه اختلافبرانگیز بود که کار را به دو بار لابی حامیان قالیباف در مجلس برای استیضاح آخونــدی کشــاند. حــالا در روزهای آخر شــهرداری قالیباف، وزارت راهوشهرسازی پرده پایانی اختلافها را کنار زده و با «حکم قضائی»، به جدال با شهرداری رفته اســت. «تأییدنشدن طرح ایمنی متروی تهران-فرودگاه امام» در شــورای عالی فنی امــور زیربنایی، موضوعی اســت که چندی پیش از ســوی وزارت راهوشهرسازی اعلام شــد و حالا با پیگیری قضائی، افتتاح این ایستگاه که قرار بود در ۱6 مرداد انجام شود، معلق شده است.

عباس آخوندی در همه ســالهای گذشــته، دلش از وضــع مدیریت شــهری تهران بســیار گرفتــه بود. پیشتــر بارهاوبارها به وضع مدیریت شــهری تهران و تراکمفروشی تاخته بود و بهعنوان عالیرتبهترین مقام سیاستگذار حوزه مسکن، به روند خانهسازی در کشور انتقاد داشت. او به «شرق» گفته بود: «این نمونه کامل مدیریت سوداگرانه شــهری در یک جامعه با حاکمیت ضعیف قانون اســت»؛ «این خانهسازی برای سوداگری و ملکبازی است. اینها برای نیاز مردم ساخته نشدهاند؛ اگر ساخته شده بود که مردم در آن زندگی میکردند... «مدیریت شهری» برای اینکه بتواند هزینه گزاف برخی طرحهــای بیحاصــل را تأمین کند، شــهر را که آینده مردم تهران اســت، میفروشــد». «زمانی که مدیریت شــهری بتواند تمام فضای شهر، حقوق مردم و امکان زیست نسل آینده را بفروشد و در اختیار عدهای سوداگر قرار دهد، ســوداگرانی که به قدرت تکنیک مســلحاند، نتیجه آن همین «جنگل ساختمانی» است که در تهران میبینیم. طبیعی اســت تنها چیزی کــه در این جنگل مهم نیست، کیفیت زندگی شهروندان است».

آخوندی بهصراحــت اعلام کرده بود: «از ســال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ فقط در شــهر تهران 7٦۰ هزار واحد مسکونی پروانه دریافت کردهاند؛ یعنی تنها در چهار ســال برای حــدود ۳٥ تا ٤۰ درصد جمعیت شــهر تهران پروانه صادر شــده اســت. پس باید وضعیت مردم از نظر ســرپناه خوب باشد. این رقم بسیار بزرگ و تصورِ آن سخت است. در ســال ‪۲۳۳ ۱۳۹۰،‬ هزار واحد مســکونی در تهران پروانه دریافــت کردهاند. اگر هر واحد مســکونی را برای یــک خانواده با بعد جمعیتی حدود دو، سه نفر در نظر بگیرید، باید حدود 7۰۰ هزار نفر صاحب سرپناه شده باشند. اگر این روند ادامه داشــته باشــد، باید فقط در هشت سال تهران کامل از نو ساخته شود. این آمارها برای این است که بدانید در اقتصاد مسکن کجا بحثمان سوداگری است و کجا خانهســازی برای تقاضای مصرفی مردم برای خانهدارشدن. «مدیریت شــهری» برای اینکه بتواند هزینه گزاف برخی طرحهای بیحاصل را تأمین کند، شــهر را که آینده مردم تهران اســت، میفروشد که بتواند پول اتوبان صدر را دربیاورد و مشــکل مسکن ســرجای خودش باقی مانده است. زمینی هم باقی نمانده است، مدیریت شــهری آسمان را میفروشد. همه اینها در قالب برج به فروش میرسد».

انتقاد به شیوه مدیریت شهری اما همه ماجرا نبود؛ در رونــد تبلیغات پیش از انتخابات ریاســتجمهوری، آخوندی هم پس از بیژن زنگنه به قالیباف پیشنهاد داد که داراییهای خود و خانوادهشــان را «تاخت بزنند». این پیشنهاد واکنشــی به تبلیغ انتخاباتی آقای قالیباف بــود که گفتــه بود: «باید مشــخص باشــد خودمان و بستگان درجه اولمان؛ یعنی همسر، فرزندان، خواهران و برادرانمــان چــه داریم، چــهکار انجــام میدهیم و کجا زندگی میکنیم». آخونــدی در همان جریانهای انتخابات، باز هم به «شــرق» گفته بود: تقســیمبندی قالیباف از جامعه جوک است.

البتــه در این میــان قالیباف هم بیکار ننشســته بود و گاهــی هم به انتقادها پاســخ مــیداد؛ برای نمونه وزیر راه در دومین هماندیشــی لایحه مدیریت شهری هم گفته بود: وقتی شهرداری قانون بفروشد، رئیسجمهــوری چه بگوید؟ درمقابــل، قالیباف هم گفته بود که متأســفانه امروز افرادی که خودشــان حداقــل دو دهه مســئولیت در حوزههای تخصصی و سیاســی داشــتهاند و به تعبیر خودشان در بخش سوداگری مسکن هم ۱۰ ســال تجربه دارند، بهجای پاســخگویی درباره عملکردشــان، با آمــار و تحلیل غلط در نقش اپوزیســیون حرف میزننــد؛ این عین بیانصافی اســت. همه مــا باید پاســخگوی دوران مدیریتمان باشــیم، کمااینکه بنده هم باید پاسخگوی ۱۱ سال مدیریت خودم باشم. شهردار تهران همچنین با مطرحکردن بودجه تهران به این نکته اشــاره کرد که ۱۲ میلیون لیتر بنزین در تهران ســوخته میشود و درآمد ناشــی از عوارض آن بهجای اینکه بر اساس قانون به شــهرداری تهران پرداخت شــود، در جای دیگری هزینه میشــود! قالیباف درباره انتقاداتی که به مدیریت شــهری وارد میشــود و مسئله عدالت اجتماعی و آلودگی هوا و اشــتغال را به شــهرداری تهران مرتبط میدانند هم گفت: یادشــان باشد همه ایران، تهران نیســت و همه تهران، شهرداری نیست و شهردار تهران مســئول پاسخگویی ناکارآمدیهای دولتها نیست.

نمونه دیگر دیماه ۱۳۹۲ بود که آخوندی در جلسه شورای شــهر تهران گفت که «من زمان تصویب طرح جامــع نبودم، اما خبــر دارم در آخرین جلســه رئیس دولت دستور افزایش ۲۰ درصد تراکم به کل تراکمهای شــهر تهــران را داده اســت. ایــن چــه تصمیمگیری کارشناســانهای است؟ در این جلســه خواستار کاربری ویژه برای زمینهای دولتی شــدهاند، زمینهای دولتی بــرای تجارت نیســت. ما بایــد در دولــت در خدمت مردم باشــیم، نه اینکه تجارتخانــه باز کنیم. میدانم این ســخنان از زبان یک وزیر مســئولیتآور است، ولی وضعیت تهران و شهرهای بزرگ نگرانکننده است. من نمیخواهم مردم را نگران کنم و روی ســخنم با مردم نیســت با دولتمردان و مدیران شــهری اســت که چرا محدوده قابل ســکونت تهران را که 6۳۰ کیلومترمربع بوده اســت آنطور افزایش دادند که در آینده ســطح مســکونی تهران 64۰ میلیون مترمربع خواهد بود و بر اســاس طرح جامع و تفصیلی ۱۵ میلیــون نفر در آن ســکونت خواهند داشــت؟» در همان جلسه قالیباف گفت: «بارها در شــورای ســوم این بحث شد که شهر تراکمفروشــی انجــام میدهد، اما این حرف درســتی نیست. ما در شهر بر اساس قانون و نه سلیقهای تراکم پایهای را که دیده شــده، ۱۲۰ درصد در تهران بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع-یک تراکم مجاز داریم.»

اردیبهشــتماه امســال و در جریــان تبلیغــات انتخابات ریاستجمهوری، اظهارات و سخنرانیهای انتخاباتــی محمدباقر قالیبــاف علیه عملکرد دولت در «آزادراه تهران » و «راهآهن غرب کشــور » آخوندی را به واکنش مســتقیم واداشــت. قالیباف در یکی از ســخنرانیهای انتخاباتی خود خطاب به مســئولان دولــت یازدهــم گفته کــه «پیرمردها فــوت کردند، بچهها بزرگ شــدند، ولی هنوز آزادراه تهران شمال را نســاختید! بایــد جــاده را ثبت میــراث فرهنگی کنید!» پس از این اظهــارات، قالیباف بار دیگر درباره طولانیشــدن مدتزمان پروژه چندینســاله آزادراه تهران- شــمال و راهآهــن غرب کشــور انتقاداتی را مطرح کرد. پــس از این اظهارات بــود که آخوندی با انتشــار فیلمی که مربوط به زمــان افتتاح فاز اول آزادراه تهــران- شــمال در دولت یازدهــم بود، در کانال تلگرامی خود اعــلام کرد: «به طور اتفاقی این مصاحبــه را همین امــروز درباره آزادراه شــمال در چالوس داشتم. این پاسخی است به مطالب خلافی که آقــای قالیباف امشــب در برنامــه تبلیغی خود درباره این آزادراه گفت. اظهارات ایشــان گمراهکننده و مشحون از مطالب خلافواقع بود.»

هرچه که باشــد، حــالا دیگر قالیباف از شــهرداری تهران رفتنی است و این نقطه پایان تقابل این دو است.

دستهگل دولت احمدینژاد

تأییدنشــدن فنــی متــروی فــرودگاه بهکلــی بــه «رعایتنشدن حریم ریلی جاده » مربوط است؛ بر اساس مــاده پنج قانون ایمنی راههــا و راهآهن، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشــی و تأسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها بدون کســب مجوز از وزارت راه ممنوع اســت. با وجود این، این پــروژه در وزارت راه و ترابری کلید خورده اســت و بیتوجهی مسئولان وقت وزارت راه به این موضوع هم پرسشبرانگیز است.

یک منبع آگاه در وزارت راهوشهرسازی دراینباره به «شرق» گفت که «کلنگ این پروژه ابتدا در وزارت راه و ترابری از ســوی حمید بهبهانی زده شد و از همان ابتدا بــرای حریم خطوط ریلی که باعث تأییدنشــدن ایمنی شده، کشــیدن فنس پیشنهاد شــده بود». این پیشنهاد احتمالا برای پایینبردن هزینههای احداث از سوی وزیر راه وقت ارائه شده و اکنون همین موضوع برای وزارت راهوشهرسازی دردسرساز شده است.

پیگیریهای «شرق» نشــان میدهد این مشکل در برخی پروژههای مشــابه کشور هم وجود داشته است؛ ایســتگاه متروی ترمینــال جنوب یکــی از نمونههای این معضل اســت که در حریم ریلــی تهران قرار دارد. نمونه دیگری در راهآهن ورامین وجود دارد که مصوبه احداث آن از ســوی وزارت راهوشهرســازی صادرشده و ایــن خط هم در حریم ریلی قرار داد. از ســوی دیگر محور گلشــهر- هشــتگرد هم درون باکسهای بتونی برای کاهش هزینهها با سنگریزه پر شده است که باعث ایجاد آلودگی صوتی و کاهش ایمنی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.