يوزهاي رام لوكارنو

گزارش «شرق» از هفتادمين جشنواره فيلم لوكارنو

Shargh - - هنر -

مجید موثقي: میهمانان و هنرمندان زیادي این روزها از سراسر جهان در شهر لوکارنو گرد هم آمدهاند تا ببینند «هفتادمین یوز لوکارنو» که ســال گذشــته به بلغارســتان رفته بود، امسال ســر از کدام بیشه یا جنگل در خواهد آورد. البتــه این یوزپلنگ طلایي تنها نیســت و یوزهاي نقــرهاي و برنزي نیز او را همراهي ميکنند که همگي آنها در طول جشــنواره رام در گوشهاي منتظر رســیدن به صاحبانشان هســتند. تولههاي این یوزها به کارگردانان جوان و اســتعدادهاي نوظهور تعلق ميگیرد که اگر این فیلمسازان نوپا در تربیت و حفظ آنها کوشا باشند، فرصت رامکردن «یوزپلنگ بزرگ» براي آنها محفوظ خواهد بود. شــهر لوکارنو در جنوب ســوئیس و نزدیک به ایتالیا قرار دارد؛ جشنوارهاي قدیمي که معمولا در کشف فیلمسازان متفاوت و استعدادهاي نو، نسبت به رقیبان همسایهاش یعني کن، ونیز و برلیناله جديتر ظاهر شده اســت. این رویداد ســینمایي معمولا دو ماه بعد از جشنواره کن آغاز به کار ميکند؛ بههمین دلیل ناجي خوبي براي فیلمســازان نو و خلاقي اســت که فیلمهایشان به هر دلیلي در جشــنواره کن پذیرفته نشده است. «شبهاي لوکارنو» در میدان «پیاتزا گرانده» بسیار دیدني و شگفتانگیز است. هر شب فیلمــي در فضاي آزاد براي هشــت هزار نفر روي پــرده ميافتد که از این نظر این شهر را تبدیل به جشنوارهاي مردمي کرده است. لوکارنو متمرکز در جذب ســتارگان سینما و رژه آنها بر فرش قرمز نیست و دغدغه برنامهریزان آن تمرکز روي فیلمســازان ناشــناخته و گاه منزوي در سینماي امروز جهان اســت که به همین علت این جشنواره همیشه بهعنوان یکي از متفاوتترین رویدادهاي سینمایي بر سر زبانها بوده است. «منتقدین سینماي سوئیس» ســالها پیش در کشف ســینماي ایران پرتلاش ظاهر شــدند و در شناسایي فیلمسازاني چون عباس کیارستمي، ناصر تقوایي، ابراهیم فروزش و کیانوش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.