جدول 2889 طراح: بیژن گورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

1- از بازیهــای شــیرین دوران کودکــی- یک نوع شناســاگر اســید و باز 2- بلندترین قله رشــته کوههای زاگــرس- غمخــواری- زاده چهارپایــان 3- وضــع موجــود- اســب ســرخ و ســفید- ترس و وحشــت 4- عقیــده- غذایی قدیمی شــبیه آبگوشــت- آبادی 5- گیــاه قدیمی و نافع برای آلزایمر- پاک- خودنمایی بیجــا 6- مخفف اگــر- بیگانگان- پرده ســینما 7- از توابع اســتان یــزد- کتاب ثبــت رکوردهــای جهانیمرتفعترین آبشــار جهــان 8- محل اتصــال جفت به بــدن- آبزی خوراکی بــا بدن دراز و کشــیده- تاش و کوشــش 9- نامی دخترانه- چاشــنی کباب- همدوره 10- جزای عمل بد- وســیلهای برای ردیابی کشــتیبــاران اندک 11- رمــق آخر- برادر ســلم و تــور- نی خیــزران 12- کاخــی در فرانســه- پــدر- تخــم گیاه 13- مقدار اندک- نام ســابق شهرضا- سراینده صدای پای آب 14- لاستیک داخلی تایر خودرو- کشوری میان فرانســه و اسپانیا- پول فلزی 15- خراب و ویرانشدننوعی ساز بادی.

عمودی:

1- بلنــدی انــدام- اجنبــی- صبحانــه نخــورده 2- ایشــان- از نامهــای خداونــد در قــرآن کریــم 3- مرکز کهگیلویهوبویراحمد- دوســت صمیمی- نام خداوند در دین یهود 4- پادزهر- رشتهای در موسیقیکار... مصلحت آن اســت که مطلــق نکنیم 5- قیمت – ستارهشناســی- نام سابق ســبزوار 6- قاره کریستف کلمب- مقابل رویــه لباس- مــادر 7- محکمکردنجانــوری که دمای بدنش ثابت اســت- زره 8- کناره- مریض- هدیه دادن 9- پارچه نخی ساده- بیارزش- نوک بینوک! 10- واحد شمارش فشنگ- از مصالح ساختمانیادارهای از تشــکیات قضائی 11- ســهیم- کبوتر دشتیســال گذشــته 12- رنج بیپایان!- چند وزیر- داد و فریاد 13- شــجاع- خبرگــزاری ایتالیــا- کنتــرل دقیــق 14 – فیلــم جدیــد ســاخته مهــران مدیــری- خــوب 15- یکدنــده- از آثــار معروف ویلیام شکســپیر- نفس خسته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.