از خانه رانده و در راه مانده

Shargh - - روزنامه - عکس: الشرقالاوسط

آنهــا که خانه و زندگیشــان را در رقه رها کرده و راهی شدهاند، به طور موقــت در اردوگاه آوارگان الطبقــه اســکان داده شــدهاند. کمکهــای یونیسف هم البته رسیده تا این آوارگان زندگي روزمرهشان را بگذرانند. معلوم نیســت مقصد اصلــی ایــن آوارگان کجاست. معلوم نیست جای جدیدي کــه میروند بــرای همیشــه ماندگار میشوند یا میزبان آنها را پس ميزند. وضعیت غریبی اســت. شــهروندان ســوری در خــاک خودشــان هــم سرگردانند و آواره. تغییرات جمعیتی سوریه باعث دردسرهای بزرگی برای این مردم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.