هویمتال در استادیوم لیتل راک

Shargh - - روزنامه - عکس: آرکانزاسدموکراتگزت

نه قرار اســت ســازهای عظیم برپا شود و نه فیلمی سوپرپروداکشن. اینجا اســتادیوم «وار مموریال» شــهر لیتل راک در ایالت آرکانزاس آمریکاســت. مســئولان این اســتادیوم فضا را برای برگزاری یک کنســرت موسیقی آماده میکنند. این تصویری که میبینید تنها نمایی کوچک از آمادهســازی صحنه برای اجرای یک گروه موسیقی است. آنها انواع و اقســام تجهیــزات را در ساخت ســن، نورپردازیها و سیستم صــدا به کار گرفتهانــد. گروه معروف گانزن روزز در اســتادیوم وار مموریال لیتــل راک آرکانــزاس کنســرت اجرا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.