سودوکو 1885

Shargh - - روزنامه -

سودوکو

سودوکو Sudoku یك واژه ترکيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود که به عنوان یك سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.