اعضای هیئتمدیره پرسپولیس معرفی شدند

Shargh - - ورزش -

اعضای جديد هيئتمديره باشــگاه پرسپوليس از ســوی وزارت ورزش و جوانان در حالی معرفی شــدند که ســه عضو پيشين در ســمت خود ابقا شــدند و دو عضــو جديد بــه جمع آنهــا اضافه شدند. جعفر کاشانی، علیاکبر طاهری، ابوالفضل روغنیگلپايگانی، حميدرضا گرشاســبی و محمد حاجیبيگــی بهعنــوان اعضــای جديد باشــگاه پرســپوليس معرفی شــدند. طاهری، کاشــانی و گرشاسبی پيشازاين هم عضو هيئتمديره باشگاه بودند. قرار اســت در اولين جلســه اعضای جديد هيئتمديره باشــگاه پرســپوليس درباره انتخاب مديرعامــل نيــز تصميمگيری شــود. محمدرضا حاجیبيگی و ابوالفضل روغنیگلپايگانی اعضای جديد هيئتمديره پرســپوليس هستند. به گزارش ايســنا محمدرضا حاجیبيگــی پيشازاين حدود چهار سال رياست آتشنشــانی تهران را بر عهده داشت. او پس از عزل از سمتش برای مدت کوتاهی رئيــس پايانههای حملونقل عمومی شــهرداری تهران بود که پس از يک ســال از اين ســمت هم کنار گذاشــته شــد. ديگر عضو جديد هيئتمديره پرســپوليس ابوالفضل روغنیگلپايگانی است. او رئيس کميســيون صنايع اتــاق بازرگانی و يکی از فعــالان صنعت چوب و کاغذ اســت. از ســوابق مديريتــی او میتوان به مديــر کل در حوزه وزارت بازرگانی و مســئوليت در شــرکت فروشــگاههای زنجيرهای رفاه، اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.